Käimasolevad projektid

Erra ohtlike jäätmete kogumispunkti laiendamine piirkondlikuks jäätmejaamaks

Projekti eesmärk on rajada jäätmejaam, mis võimaldab suurendada ära antavate ohtlike jäätmete liike, arvu ja koguseid.

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

Rahastusallikas: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Meede: Kliima.6.1 Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine.

Projekti periood: 01.05.2021 - 30.09.2022.

Projekti kogumaksumus on  150 921,95€, millest KIK toetuse osa on 125 921,95€ ja Lüganuse valla omafinantseering 25 000€.

  

Lõppenud projektid

Endise Kiviõli kaevanduse administratiivhoone lammutamine

Endise Erra sovhoosi tootmishoonete lammutamine