Lüganuse valla ideekorje 2023. aasta kaasavaks eelarveks

Lüganuse valla kaasava eelarve koostamisega antakse kohalikule kogukonnale võimalus valla eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

Ideede ja ettepanekute esitamise aeg vallavalitsusele on 1. oktoober - 31. detsember 2022.
Kaasava eelarve summaks Lüganuse valla 2023. a eelarves planeerime kuni 20 000 eurot.

Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vallaelanik ja kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud.

Ideed saab esitada täidetud vormil. Vorm saata e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee.

Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot.

Esitatud ideid hindab komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse liikmed, vallavolikogu esimees ja aseesimees. Komisjon hindab esitatud ideede teostatavust ja vastavust kaasava eelarve tingimustele.

Vallavalitsus korraldab, kuulutab välja ja viib läbi elektroonilise rahvahääletuse keskkonnas VOLIS. Rahvahääletuse aeg on 21 kalendripäeva. Rahvahääletuses saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Lüganuse vald.

Ideede elluviimine

Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideede realiseerimise viib ellu vallavalitsus koostöös ettepanekute esitajatega 2023. aasta jooksul.

 

 

KAASAV EELARVE 2022

Lüganuse valla kaasava eelarve menetlemise korra kohaselt antakse Lüganuse valla elanikkonnale võimalus  valla  eelarves  selleks  määratud  summa  osas  kaasa  rääkida,  tehes  ettepanekuidvalla elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks. Lüganuse valla  2022. a eelarves  on  kaasava  eelarve  suuruseks  20 000  eurot. Lüganuse Vallavalitsus kinnitas laekunud ettepanekute hääletustulemused ning enim hääli kogus ettepanek Uljaste järve ranna-alade külastajasõbralikumaks muutmine.

Kuna tegevused olid kavandatud valdavas osas Uljaste maastikukaitsealale, siis esitas Lüganuse Vallavalitsus taotluse Keskkonnaametile projekti kooskõlastamiseks.

Keskkonnaamet teatas oma vastuskirjas, et kaitseala valitsejana ei anna nad soovitud tegevustele kooskõlastust. Keskkonnaameti seisukohalt kahjustavad planeeritud tegevused kaitseala kaitse eesmärgi saavutamist või kaitseala seisundit.

Kuivõrd vallavalitsus ei saanud nõusolekut Uljastel planeeritud tegevuste jaoks, ei ole võimalik projekti esitatud kujul ellu viia ja vallavalitsusel tuleb võtta realiseerimisele elanike hääletustulemuste põhjal  paremusjärjestuses teisele kohale jäänud projekt.

 

Lüganuse valla kaasava eelarve hääletustulemused on selgunud.

Uljaste järve rannaalad külastajasõbralikumaks – 83 häält (ettepaneku esitaja Jevgeni Sarri).

Lüganuse kiriku jalakäijate sild – 72 häält (ettepaneku esitaja MTÜ-d Lüganuse Küla Selts ja Lüganuse Tagaküla Selts, Laila Meister).

Terviklik liikumiskogemus – 53 häält (ettepaneku esitaja Mona Soppe ja Noora Kaur).

Kiviõli Tuhamäe disc-golfipargi parendamine – 38 häält (ettepaneku esitaja Indrek Harlamov).

Purtse mänguväljak – 27 häält (ettepaneku esitaja MTÜ Purtse Külaselts, Evelin Männi).

Tuleohutuskoolitus haagise soetamine MTÜ Purtse Vabatahtlik Päästele – 22 häält (ettepaneku esitaja MTÜ Purtse Vabatahtlik Pääste, Andrus Kütt).

Disc-golfirada Sonda – 4 häält (ettepaneku esitaja Karmen Kõrts).

 

Lüganuse valla kaasava eelarve menetlemise kord võeti Lüganuse Vallavolikogu määrusega vastu 17. juunil 2020.aastal. Kaasava eelarve summaks Lüganuse valla 2022.aasta eelarves on 20 000 eurot. 

Tähtajaks laekus 9 ettepanekut. Kaasava eelarve komisjoni liikmed hindasid ettepanekute vastavust kaasava eelarve eesmärkidele ja analüüsisid nende realiseeritavust. Järgmisesse vooru pääses edasi 7  ideed. Kaks ideed ei vastanud tingimustele.

Kaasava eelarve eesmärgid on :

·       Elanike teadlikkuse tõstmine valla rahanduse ja eelarve koostamise alustest.

·       Avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine.

·       Elanike kaasamine vallaeelarve prioriteetide seadmisesse.

 

Ettepanekute esitamisel tuli pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

·       Kaasava eelarve ettepanekut võib esitada iga vallaelanik ja kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud.

·       Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot.

·       Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvele.

 

Hääletus toimub 19. jaanuarist – 08. veebruarini kella 23.59-ni portaalis volis.ee.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Lüganuse vald. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb ennast tuvastada mobiil-ID või ID-kaardi abil.
Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek. Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objektide realiseerimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajatega.

 

Ettepanekud, mis lähevad avalikule rahvahääletusele:

Kiviõli Tuhamäe disc-golfipargi parendamine – Tuhamägede disc-golfipargi rada on mitmete tuntud Eesti mängijate poolt kiidetud ning populaarsus rajal suureneb iga aastaga. Tänased rajavahendid on amortiseerunud ning ei vasta enam disc-golfi harrastaja nõuetele ega vajadustele. Rajal olevad korvid vajavad välja vahetamist kaasaaegsemate Discraidi korvide vastu, mille viimistlus ja materjalide valik on paranenud ning konstruktsioon on ilmastikukindlam. Uute ja kvaliteetsemate korvide olemasolu ei too vallale lisa püsikulutusi ning annab võimaluse võõrustada mängu harrastavaid inimesi väljaspool valda ning ka maakonda. . Tegemist on „Championship" klassi korvidega, mis annavad võimaluse korraldada Euroopa, kui mitte maailmatasemel võistlusi

Terviklik liikumiskogemus - Eesmärk on luua Püssi linna, skatepargi lähedal olevale haljasalale 8-18 aastastele lastele ja noortele huvitav ja kaasakiskuv atraktsioon/väljak. kujunes Antud idee tuleneb otsesest vajadusest , sest olemasoleval mänguväljakul ei ole ruumi kõikide laste/noorte jaoks. Vanuseliselt suurematele lastele on vaja ka põnevamat ja "harivamat" kohta, kus ennast hästi tunda. Projekt on jätkusuutlik, sest edaspidi on võimalik väljakut arendada ja suurendada iga aastaselt, lisades sinna vastavalt vanuse gruppidele juurde erinevaid nn. atraktsioone. Rajatav "väljak" annaks noortele võimaluse tegeleda kehalise võimekuse tõstmisega, luua ühtekuuluvus tunnet, arendada noorte motoorikat ja kehalist võimekust ning tekitada võimalusi toimiva, huvitava ja arendava keskkonna loomiseks. Atraktiivne väljak suunaks noori vabas õhus viibima, aktiivset eluviisi harrastama, pakuks lapsele eneseületamise võimalusi ja oleks stimuleeriv ning kindlasti arenevad ka sotsiaalseid oskused. See kõik on oluline noore tuleviku jaoks. Väljakul võiks olla muusikapall (laetav noore enda telefonist ning muusika mängimiseks peab noor ümber palli jooksma) tross kahe posti/puu vahel, ronimistorud, ämblikuvõrk jne. Antud idee juures on üks kulu ja püsikulusid ei teki.

Tuleohutuskoolitus haagise soetamine MTÜ Purtse Vabatahtlik Päästele – Viimase 3 aasta jooksul on vallas toimunud ligikaudu 160 tulekahju. Paljud neist oleksid olnud välditavad või väiksemate tagajärgedega, kui inimesed oskaksid kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid. Hoolitseksid selle eest, et majapidamises oleks suitsuandur, korsten pühitud ning teeksid tuld hoones ja hooneväliselt nõuetekohaselt. Purtse vabatahtlik Pääste soovib soetada ennetushaagise koos varustusega ohutusalaste koolituste läbi viimiseks Lüganuse valla elanikele.  Püsikulusid vallale ei ole. Koolitused viivad läbi vabatahtlikud, kellel on selleks vastav pädevus.

Lüganuse kiriku jalakäijate sild - Lüganuse jalakäijatele mõeldud kirikusild vajab uuendamist. Silla puidust lauad ja piirded on väsinud. Ilmastiku mõjul on silla laudade otsad mädanenud, küljevõrk piirdena on kohati lahti ja väändunud, mistõttu silla ületus muutub järjest ohtlikumaks, eriti tehes seda koos väikeste lastega. Lisaks vajab sild valgustamist, kuna tänavavalgustus sinna ei ulatu ja õhtuti ning öisel ajal valitseb seal pilkane pimedus. Silla uuendamine ja valgustamine muudaks selle kasutajate jaoks oluliselt ohutumaks ja mugavamaks. Lüganuse kirikusilla uuendamine valla kaasavast eelarvest on vajalik, kuna tegemist on jalakäijate ja jalgratturite jaoks olulise ja teekonda lühendava ühendusega Lüganuse aleviku eri osade ja Püssi linna vahel, ning mõjutab tugevasti piirkonna asulate elanike autovaba liikumisvõimalust. Lüganuse kirikusilla renoveerimine püsikulusid ei suurenda ja on pikaks ajaks hea investeering.

Purtse mänguväljak - Lüganuse vallas võiks olla rohkem kaasaegseid mänguväljakuid/ronilaid. Ettepanek on rajada Purtse männikusse kogukonna lastele mänguväljak/ronila, mis oleks sobilik erinevas vanuses lastele. Mänguväljakuga lahendatakse probleem, kus ümberkaudsetel lastel on vähe nende eale suunatud tegevusi. Kasu saavad lapsevanemad, kellele avardub võimalus lastega vabas õhus rohkem aktiivselt aega veeta. Kaasaegne mänguväljak/ronila on hea visiitkaart noortele peredele, kes soovivad maale elama tulla ning tunnevad, et lapsed on siin külas tähtsad. Purtse männikus on ka skatepark ning tulevikus ka külakiik, mis loob õdusa keskkonna nii lastele kui ka tervele perele. Mänguväljak/ronila oleks üks osa tervikust, et saada männikust ilus ja põnev ajaveetmise paik.

Disc-golfirada Sonda - Sonda Kooli ees laiub vana kooli staadion, kuhu noortetoa projektiga on soetatud uued võrgud jalgpalliväravatele ja võrkpallivõrk. 2021 aastal puhastasid malevlased koolistaadioni jooksurada. Plaanide järgi kolib rahvamaja ja noortekeskus lähitulevikus koolimajja ning seoses sellega sooviks kooli staadionit laiendada mitmesuguste uute atraktsioonidega. Alustuseks on plaanis rajada disc-golfirada, mille  disc-golfikorvid asetseksid ka vanas kooliaias. Järgmises etapis võiks edasi liikuda lastele mõeldud madalseiklusraja rajamisega. Üldjoontes kujuneks ajapikku kooli staadionist vabaaja spordi harrastamise kohaks. Projekti tulemusena laienevad vabaõhu ja sportlike tegevuste valikuvõimalused, mille kaudu paranevad laste, noorte ja perede kehaline võimekus ning füüsiline ja vaimne heaolu. Peredel suureneb võimalus ühiselt oma kodu lähedal atraktiivselt aega veeta.

Uljaste järve rannaalad külastajasõbralikumaks - Lüganuse vallas asuva Uljaste järve külastab palju inimesi - nii turiste kui kohalike elanike. Murekohtadeks on RMK piknikualalt kehv ligipääs kaldale, kuhu võiks ehitada trepistiku, prügikastide/pinkide/riietuskabiinide nappus neljal põhi supluskohas (endistest paadisadamast välikohvikuni), loodusliku slipi kohendamise vajadus vana paadisadama juures. Korrastatud järve piirkond tõstaks Lüganuse ja Ida-Virumaa mainet ning oleks otseseks teguriks positiivse kuvandi loomisel. Püsikuludeks oleks tihedam tähelepanu rannaala korrastamisel. Rajataavate pinkide/prügikastide eluiga ca 10 aastat.