Haridusvõrgu korrastamine

Vallavalitsus võttis haridusvõrgu korrastamises aja maha

 

Lüganuse valla haridusasutuste pöördumised ja vastused: https://drive.google.com/drive/folders/1tDrBldt3A4IbeoGVpMWsB-ecbcy7e02R?usp=sharing 

Kiviõli Vene Kooli kogukonna avalik arutelu https://youtu.be/GfE4kF5y_Ag

Lüganuse Kooli kogukonna avalik arutelu https://youtu.be/XIR3LwGST28

Avaliku arutelu (03.03.2021) https://youtu.be/JnJVXQjN7j4


Lüganuse valla haridusvõrgu korrastamise alternatiiv

Juhtrühma poolt valitud tegevussuuna tulemusena toimiks alates õppeaastast 2021/2022 valla haridusvõrk järgnevalt:
Haridusteenuse osutamise jätkub kõigis tänastes asukohtades (alusharidus Maidlas, Erras, Sondas, Püssis ja Kiviõlis, üldharidus Lüganusel, Maidlas, Sondas ja Kiviõlis kahes asukohas), sh jätkaks Sonda Koolis ja Lüganuse Koolis õpe ainult esimeses kooliastmes;
Põhihariduse juhtimine konsolideeritakse Kiviõli I Keskkooli juurde, st et:
o Kiviõli Vene Kool ja Lüganuse Kool liidetakse Kiviõli I Keskkooliga, õppetöö jätkub tänastes asukohtades;
o Sonda Kool ja Maidla Kool jaotatakse kaheks eraldi üksuseks (lasteaiaks ja kooliks), misjärel liidetakse kooliosad Kiviõli I Keskkooliga, õppetöö jätkub tänastes asukohtades.
Alushariduse juhtimine konsolideeritakse Kiviõli Lasteaed Kannikese juurde, st et:
o Sonda Kooli lasteaiaosa, Maidla Kooli lasteaiaosa,  Erra Lasteaed ning Püssi Marjakese Lasteaed liidetakse Kiviõli linna lasteaiaga Kannike, tegevus jätkub senistes asukohtadeks (eeldusel, et rühmi saab komplekteerida).
Huvihariduse osas toimub Maidla Huvikooli liitmine Kiviõli Kunstide Kooliga.
 
Muudatuste järel jääks valda kolm haridusasutust:
1. Kiviõli I Keskkool, mille õppetegevus toimub kahes hoones Kiviõli linnas ning lisaks Maidlas (9 klassi), Lüganusel ja Sondas (mõlemas 3 klassi)
2. Kiviõli Lasteaed Kannike, mille tegevus toimub Kivõli linnas, Maidlas, Erras, Sondas ja Püssis
3. Kiviõli Kunstide Kool, mille tegevus toimub Kiviõlis ja vastavalt vajadusel ning võimalustele ka erinevates asukohtades
 
Egle Neuhausi magistritöö - Lüganuse valla koolivõrgu ümberkorraldamise võimalused https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/4741
 
Lüganuse valla haridusvaldkonna analüüs
 

Cumulus Consulting OÜ poolt on valminud Lüganuse valla haridusvõrgu analüüs, kus on välja toodud valla demograafilised trendid, hariduskorralduse näitajad (õpilased, töötajad, kinnisvara, finantseerimine), Lüganuse haridusvõrgu arendamise alternatiivid ning valla poolt valitud tegevussuund.

Egle Neuhaus oma magistritöö raames viis läbi fookusgrupi intervjuud ja avaliku koosoleku koolivõrgu korrastamise teemal, kuhu võisid kõik osapooled ja teemast huvitatud inimesed tulla. Kooli juhtkonnaga oli kokku lepitud inimesed, kes jäävad pärast koosolekut töö autoriga fookusgrupi intervjuud tegema. Magistritöö teemast lähtuvalt valiti vastajateks kooli personali, lastevanemate, hoolekogu ja teemast huvitatud kogukonnaesindajad.

14. detsembril 2020 tegi Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ) kooli juhtkondadele ja hoolekogu esindajatele ülevaate Lüganuse valla haridusvaldkonna analüüsist, kus arutati analüüsist välja koorunud alternatiive haridusvaldkonna korrastamiseks ja arutleti, milline võiks olla edasine tegevussuund.

16. veebruar – 19.märts 2021 oli võimalik saata küsimusi Cumulus Consulting OÜ poolt koostatud analüüsi kohta ja teha ettepanekuid juhtrühma poolt valitud haridusvõrgu korrastamise tegevussuuna kohta. Toimusid läbirääkimised asutustega järgmiselt: 23.veebruar kell 10.00 Maidla Kool; 25.veebruar Lüganuse Kool; 26.veebruar Sonda Kool; 6.veebruar Kiviõli I Keskkool; 1.märts Marjakese Lasteaed; 2.märts Kannikese Lasteaed; 3.märts Erra Lasteaed; 5.märts Kiviõli Vene Kool; 9.märts Kiviõli Kunstide Kool.

25. veebruar – toimus volikogu koosolek, kus Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ) tegi Lüganuse valla haridusvaldkonna analüüsist ülevaate. Haridusvaldkonna ümberkorralduste eelnõu saadeti hoolekogudele ja õpilasesindustele arvamuse avaldamiseks.

3.märts - avaliku arutelu Lüganuse Vallavalitsus veebikeskkonnas ZOOM valla haridusvaldkonna korrastamise teemal. Cumulus Consulting OÜ poolt valminud analüüsist tegi ülevaate Mihkel Laan ja oma kogemusi jagas Järva-Jaani Gümnaasiumi direktor Raigo Prants.

9.märts - avalik koosolek Lüganuse Kooli kogukonna ja lapsevanematega Lüganuse valla koolivõrgu korrastamise teemal

11.märts - eelnõu on volikogus esimesel lugemisel

12. märts – olemas on hoolekogude ning õpilasesinduste arvamused, on toimunud läbirääkimised kõikide asutustega. Samuti on koostöös asutuste ja juhtrühmaga töötatud välja nägemus uuest haridusasutuste juhtimisstruktuurist. Täiendatakse eelnõud ja seletuskirja.

15.märts - teine avalik arutelu Lüganuse valla haridusvõrgu korrastamise teemal veebikeskkonnas Zoom. 

30. märts – eelnõu on volikogus teisel lugemisel.  

Eelnõu seletuskirja täiendati ettepanekute osas, mis laekusid pärast kõikide kohtumiste, avalike arutelude ning hoolekogude ja õpilasesinduste arvamuste laekumist. Pärast ettepanekute laekumist arutatati need põhjalikult kooli pidaja poolt läbi ja tehti põhjendatud otsus nende arvesse võtmise või mittevõtmise kohta.

Lüganuse valla haridusvaldkonna analüüs