Varja tuulikupark

Varja tuulikupargi kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise algatamise otsuse kehtetuks tunnistamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 97 lõike 2 alusel.

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 21. detsembri 2021 otsusega nr 18 tunnistati kehtetuks Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsus nr 318.

Lüganuse Vallavolikogu 21.12.2021 otsus nr 18

 

Varja tuulikupargi kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 96 lõike 6 alusel.
Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 318 algatati Varja tuulikupargi kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja keskkonnamõju hindamine.

Eriplaneeringu alaks on kogu Varja küla piiresse ja Tallinna-Narva maanteest põhjapoole jääv ala. Ala pindala ja alternatiivsed asukohad täpsustuvad planeeringu koostamise käigus.

Eriplaneeringu eesmärgiks on algatada Lüganuse vallas põhjapoolsel planeeringualal olulise ruumilise mõjuga ehitise Varja tuulikupargi parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja tuulikute ja vajalike tehnorajatiste detailne lahendus.

Eriplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Lüganuse Vallavolikogu, koostamise korraldaja Lüganuse Vallavalitsus, eriplaneeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija selgub hankemenetluse tulemusel. Eriplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Varja Windfarm OÜ.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööajal (Keskpuiestee 20, Kiviõli) ja Lüganuse valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/eriplaneering.

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse, Ida-Virumaa
Telefon: 3321320
E-post: valitsus@lyganuse.ee

Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsus nr 318.

Lisa 1 Varja tuulikupargi eriplaneeringu ala

Lisa 2 Varja tuulepargi mürakaart

Lisa Varja tuulikupargi üldskeem