Uue üldplaneeringu koostamine

15.04.2020

Lüganuse valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Anname teada, et avalikustame Lüganuse valla üldplaneeringu lähteseisukohad (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kavatsuse (KSH VTK), vastavalt PlanS § 81 lõikele 6.

Täname kõiki ettepanekute tegijaid!

Planeeringu koostamine liigub edasi eskiisi koostamise etappi. Eriolukorra ajal kasutatakse töökoosolekute läbiviimiseks digiahendusi (nt Skype), eriolukorra lõppedes jätkub planeeringu koostamine vastavalt tavapärasele praktikale (töökoosolekud, avalikud arutelud).

Lähteseisukohtade avalikustamisega on lõppenud ka planeeringu ideekorje. Täname kõiki ettepanekute esitajaid! Ettepanekud kaalutakse läbi planeeringu eskiisi koostamise käigus.

Lüganuse valla ÜP  LS ja KSH VTK

Lisa 1 Üldplaneeringu algatamise järgselt esitatud ettepanekud ja vastusseisukohad

Lisa 2 Mõjutava keskkonna ülevaade

Lisa 3 LS ja KSH VTK kohta esitatud ettepanekud ja vastused


Tugiplaanid

Kiviõli linn

Lüganuse alevik

Lüganuse tugiplaan

Püssi linn

Sonda alevik

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise VTK kohta

esitatud ettepanekud koos lisadega

Siit leiad ideekorjekaardile laekunud ettepanekud ja ideekorjekaardi.

 

Lüganuse valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Käsil on uue Lüganuse valla üldplaneeringu esimene faas – planeeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kava. Vallavalitsus ootab elanikke avaldama oma arvamust ideekorje kaardil, nii murekohti kui ka ideid: http://hendrikson.ee/maps/L%c3%bcganuse-vald/

Üldplaneering on koos arengukavaga tähtsaim töövahend valla ruumilise arengu kavandamisel ning selle koostamisel arvestatakse soovitud arengu eesmärkidega ning Ida-Viru maakonna  arengudokumentides sätestatuga. Määratletakse ruumilise arengu põhimõtted ja üldised arengusuunad, seatakse maakasutuse ja ehitustingimused, et suurendada Lüganuse valla atraktiivsust elamis- ja ettevõtluspiirkonnana.

Kaasaegne rahvusvaheline planeerimispraktika rõhutab kohalike kogukondade planeerimisprotsessidesse kaasamise tähtsust, sest nii saab teada inimeste tegelikud soovid, vajadused ja mured. Kaastatud olemise tunne aitab luua ka tugevamat kogukonnatunnet. Soovime ka Lüganuse vallas kaasata üldplaneeringu koostamisse senisest enam kohalikke elanikke igast vanusegrupist ja rahvusest. Ideekorje kaart on selles suunas esimene samm, aga korraldame ka avalikke väljapanekuid ja arutelusid ning vestlusi erinevate sihtgruppidega, nt kooliõpilased, eakad, ettevõtjad, spordihuvilised.

Lisainfo: Kaie Metsaots, vallaarhitekt-planeerimisspetsialist, tel 332 5872, 5361 8707,
e-post: kaie.metsaots@lyganuse.ee.

Arvamust avaldama ja kaasa mõtlema on oodatud kõik huvilised!

Lüganuse valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati 22.08.2018 otsusega nr 99. Algatamisele järgnes riigihange planeerimiskonsultandi leidmiseks, mis viis lepingu sõlmimiseni hanke võitja Hendrikson & Ko OÜ-ga 08.08.2019. Vallavalitsuses loodi üldplaneeringu töörühm, mis koosneb seitsmest inimesest, aga kaasatakse ka teisi vallavalitsuse ja -volikogu ametnikke ning vajadusel väliseid eksperte. Orienteeruva ajakava järgi on üldplaneeringu koostamise lõpptähtaeg märts 2022. Nimetatud dokumentidega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuse kantseleis (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) tööpäeviti kell 08.00-15.00.

Lüganuse valla üldplaneeringu koostamisel lahendatakse planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesanded.
 

Uue üldplaneeringu koostamise sündmuste päev 28. oktoobril 2019.

28. oktoobril 2019 toimus valla uue üldplaneeringu lähteseisukohtade ja strateegilise keskkonnamõju hindamise väljatöötamiskava koostamise raames sündmuste päev, mis algas ringsõiduga Kiviõli linna aladel koos Hendrikson & Ko OÜ planeeringukonsultantide Ann Ideoni ja Veronica Luidalepaga. Vaadeldi perspektiivsed tööstus- ja tootmisalasid, linna erinevaid piirkondi, sh miljööväärtuslikud alad, korrusmajade asum ja kommunaalaiamaad. Selgitusi jagasid arendusnõunik Anu Needo ja vallavanem Viktor Rauam.

Seejärel toimus Kiviõli Keemiatööstus AS (KKT) tööstuskompleksi vanema osa külastus ettevõtte haldusjuhi Illar Sildma juhtimisel. Tutvuti paekivist tootmishoonetega (destillatsioonihoone ja Kukersoli hoone bituumenite tootmiskorpus) ning punasest tellisest tootmishoonetega (generaatoriseadme tootmiskorpus ja peapunkrite hoone). Sildma tutvustas lühidalt EKA ja TalTech tudengite 2018. aasta projekti „Hüljatud maastikud" ning arutleti pikalt tööstuspärandi säilitamise, renoveerimise ja taaskasutamise võimaluste üle.

Kell 14 algas ettevõtluse arengu teemaline arutelu Kiviõli Rahvamajas. Kohal oli 17 osalejat, nende hulgas ka planeeringukonsultandid ja vallavalitsuse liikmed. Arutelu eesmärgiks oli välja selgitada ettevõtete praegused ruumilised vajadused-probleemid ja tulevikuplaanid. Osalejad jagunesid laudkondadeks ning iga laudkond kaardistas oma mõtted valla kaardil. Arutleti ka ettevõtlust (sh turismi) soodustavate ja piiravate tegurite üle laiemalt kui oma ettevõtte raames. Arutelu kestis 1,5 tundi. SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (IVIA) esindaja Teet Kuusmikuga toimus ettevõtlusteemaline arutelu 22. oktoobril, mille käigus kaardistati IVIA jaoks perspektiivsed tööstus- ja tootmisalad Kiviõli ja Püssi linnades. 

Planeeringukonsultantidega tehti väljasõit valla aladele ka 11. septembril. Tookord külastati Sonda, Püssi, Purtse, Aa asulaid, mereäärseid külasid, Aa randa ja Liimala randa. Selgitusi jagasid vallavanem Viktor Rauam ja ehitusnõunik Enno Saarmets.

Vallavalitsuse üldplaneeringu töörühma ja Hendrikson & Ko OÜ planeeringukonsultantide ühine avakoosolek toimus 28. augustil, mil täpsustati üldplaneeringu ülesandeid, analüüside ja eksperthinnangute vajadusi, arutati läbi üldine töökorraldus ja mitmed muud teemad. 

   

Fotod: Kaie Metsaots

   

Fotod: Hendrikson & Ko OÜ

Toimetaja: VIIVIAN PÄLL