« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel_Vahe tn 3

Lüganuse Vallavalitsus korraldab PlanS § 125 lg 5 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 23.08.2022 esitatud projekteerimistingimuste taotlusele nr 2211002/10128 v02 Lüganuse vallas, Kiviõli linnas, vahe tn 3 kinnistul (kinnistusregistriosa nr 1779408, katastritunnus 30901:006:0006, maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%) asuva elamu (EHR kood 102025820) laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest  Lüganuse  valla veebilehel, leitav aadressil: https://www.lyganuse.ee/projekteerimistingimused. Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikustamise tulemuste arutamiseks avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid hiljemalt avaliku väljapaneku lõppemise päeval aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.