« Tagasi

Konkurss GIS spetsialisti ametikohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS

kuulutab välja konkursi

GIS SPETSIALISTI ametikohale
(0,5 koormusega ametikoht)

Lüganuse Vallavalitsus võtab geoinfosüsteemide (GIS) ning geodeesia alase tegevusega avalike ülesannete ning teenuste kvaliteetsemale ja efektiivsemale täitmisele kaasaaitamiseks tööle GIS spetsialisti, kelle ülesandeks on vastavas valdkonnas uute teenuste väljatöötamine, seotud projektide teostamine ja koordineerimine ning mille tulemusena muutuvad tehtavad otsused kvaliteetsemaks, erinevate teenistuste koostöö ja andmevahetus efektiivsemaks ning mis võimaldab ka omavalitsuse kodanikel ja teistel huvitatud isikutel kogutud GIS-andmetest parimal viisil osa saada.

Geoinformaatiku põhiülesanneteks on:

Ÿ  algatada, läbi viia, koordineerida ja osaleda geoinfosüsteemide arendamist ning toimimist tagavates tegevustes, projektides ja riigihangetes;

Ÿ  kontrollida geoinfosüsteemide projektide teostuse kvaliteeti ja vastavust, vastutada tehnilise dokumentatsiooni eest;

Ÿ  nõustada kasutajaid geoinfosüsteemide, vastava tarkvara ja rakenduste kasutamisel;

Ÿ  tagada koostöö ruumiandmete loomisel ja kasutamisel omavalitsuse teenistuste ning väliste institutsioonide vahel;

Ÿ  hallata geoinfosüsteemide andmemudeleid, teenuseid ja rakendusi;

Ÿ  viia läbi ja teostada konkreetsest vajadusest lähtuvaid ruumianalüüse;

Ÿ  tagada geoinfosüsteemile ja valdkonna registritele tehniline keskkond;

Ÿ  olla hästi kursis valdkonna tehnoloogia ning riiklike ja kohalike andmekogudega.

Kandideerimise eeldused:

Ÿ  kõrgharidus;

Ÿ  varasem töökogemus geoinfosüsteemide ja/või infotehnoloogia valdkonnas;

Ÿ  laialdasem geomaatika valdkonna tundmine;

Ÿ  hea suhtlemis- ja juhtimisoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;

Ÿ  kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;

Ÿ  eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keel kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

Ÿ  riigihangete korraldamise, projektide juhtimise ja meeskonnatöö kogemus;

Ÿ  GIS valdkonnas kasutatavate tehnoloogiate, standardite (ISO/TC 211, OGC), geoandmebaaside loomise/haldamise kogemus ja ArcGIS tarkvara tundmine;

Ÿ  riiklike ja omavalitsuse õigusaktide tundmine. Märksõnad: infosüsteem, geoinformaatika, andmekogud, ruumiandmed, kartograafia.

Vallavalitsus pakub:

  • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;
  • mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda;
  • toetavat meeskonda;
  • erialaseid täiendkoolitusi;
  • Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhendiga kehtestatud teenistujate III palgagruppi   kuuluvat palka https://www.riigiteataja.ee/akt/403042018059

Teenistuskoha täpsemad ülesanded on leitavad kodulehel www.lyganuse.ee

Avaldus, motivatsioonikiri, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, 43199 Lüganuse vald või digitaalselt allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee

Kandideerimistähtaeg: 09.04.2020

Ametikohale asumine esimesel võimalusel.

Täiendav info tel 33 21 320, e-post: valitsus@lyganuse.ee