« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamise teade Vabaduse 19b

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavalitsus kehtestas 17. märtsi 2021 korraldusega nr 164 Lüganuse vallas Kiviõli linna Vabaduse pst 19b kinnistu detailplaneeringu, töö nr DP-202006, koostaja Väliprojekt OÜ.
Vabaduse pst 19b kinnistu detailplaneeringu eesmärk oli maaüksuse sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks ning ehitusõiguse määramine sõidukite teenindushoonete rajamiseks. Olemasolev hoonestus planeeringualal puudub. Planeeringuga lahendati muuhulgas haljastus, heakord, juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja varustamine tehnovõrkudega.
Planeeringualasse hõlmatud ala suurus on 0,3 ha.
Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Lüganuse Vallavalitsuse 17.märtsi 2021 korraldus nr 164