Uue üldplaneeringu koostamine

Lüganuse valla üldplaneeringu täiendav avalik väljapanek 24.07 kuni 25.08.2023

Lüganuse Vallavalitsus korraldab koostatava valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu, et tutvustada üldplaneeringusse viidud täiendusi ja muudatusi. Olulisemad muudatused võrreldes jaanuaris-veebruaris 2023.a avalikustatud lahendusega on seotud tuuleparkide kavandamisega.

Keskkonnaministeeriumi tellimusel on valminud eksperttöö „Üle-eestiline maismaalinnustiku analüüs" (koostaja Eesti Ornitoloogiaühing), mis koondab juba tehtud linnustiku-uuringuid ja annab nende põhjal esialgse ülevaate, millised maa-alad on tuuleparkide rajamiseks sobivaimad. Analüüsiga saab tutvuda Kliimaministeeriumi kodulehel: Uuringud, projektid ja analüüsid. Analüüsi tulemusena selgus, et osa Lüganuse vallast on nö konfliktala, kuhu tuuleparke arendada ei saa. Lisaks on täpsustatud tingimusi tuuleparkide kavandamiseks.

Üldplaneeringu seletuskiri

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Tuuleenergeetika arendamiseks sobivate alade uuring

23.01–26.02.2023 toimunud avaliku väljapaneku käigus esitatud ettepanekud ja vastusseisukohad neile

Kaardimaterjal:

Maakasutusplaan
Kiviõli linn ja Erra alevik
Püssi linn
Lüganuse alevik
Sonda alevik
Maidla, Uniküla ja Savala küla

Link kaardirakendusele.  https://hendrikson.ee/maps/L%C3%BCganuse-vald/

Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda  Kiviõli Linnaraamatukogus (Viru tn 7, Kiviõli linn) ja Sonda Raamatukogus (Uljaste tee 14, Sonda alevik) lahtiolekuaegadel. 

Kirjalikud ettepanekud saata avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee või postiaadressil Lüganuse Vallavalitsus, Keskpuiestee 20, Kiviõli, 43199.

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 27.09.2023 kell 17.00  Kiviõli Kunstide Koolis (Vabaduse pst 6, Kiviõli linn).

 

Üldplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud ettepanekud ja arvamused ning valla vastusseisukohad neile

Lüganuse valla uue üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud 

Arutelud toimuvad 04.04 kell 18 Maidla rahvamajas (Maidla tee 56, Savala küla), 05.04 kell 12 Kiviõli kunstide koolis (Vabaduse pst 6, Kiviõli linn) ja 05.04 kell 15 Lüganuse rahvamajas (Lüganuse tee 25, Lüganuse alevik). Kiviõli kunstide koolis toimuval arutelul on võimalik osaleda ka läbi veebikeskkonna:  https://us06web.zoom.us/j/88613067668?pwd=V2MxcExhTjRmMS83SUJVQU5TUjRZQT09

 

Lüganuse valla üldplaneeringu avalik väljapanek

Lüganuse valla uue üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.01.2023 kuni 26.02.2023. Üldplaneering ja planeeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne koos lisadega on kättesaadavad https://www.lyganuse.ee/uue-uldplaneeringu-koostamine. Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda  Kiviõli Linnaraamatukogus (Viru tn 7, Kiviõli linn), Maidla haruraamatukogus (Maidla tee 56, Savala küla), Lüganuse Valla Raamatukogus (Kiviõli tee 25/2, Lüganuse alevik) lahtiolekuaegadel. 

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad 04.04.2023 kell 18.00 Maidla Rahvamajas (Maidla tee 56, Savala küla), 05.04.2023 kell 12.00 Kiviõli Kunstide Koolis (Vabaduse pst 6, Kiviõli linn) ja 05.04.2023 kell 15.00 Lüganuse Rahvamajas (Lüganuse tee 25, Lüganuse alevik). Kiviõli Kunstide Koolis toimuval arutelul on võimalik osaleda ka läbi veebikeskkonna. Link osalemiseks lisatakse valla veebilehele eeltoodud aadressile hiljemalt päev enne arutelu toimumist.

Üldplaneeringu seletuskiri

Üldplaneeringu kooskõlastuste ja arvamuste ning nende vastuste koondtabel

ÜP keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Tuuleenergeetika arendamiseks sobivate alade uuring

Kaardimaterjal:

Maakasutusplaan

Kiviõli linn ja Erra alevik

Püssi linn

Lüganuse alevik

Sonda alevik

Maidla, Uniküla ja Savala küla

Link kaardirakendusele.  https://hendrikson.ee/maps/L%C3%BCganuse-vald/

 

Lüganuse valla üldplaneeringu avalikustamisest teavitamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 87 lõike 6 alusel, et Lüganuse Vallavolikogu suunas 22.12.2022 otsusega nr 87 vastu võetud Lüganuse valla üldplaneeringu avalikule väljapanekule. Ühtlasi tunnistati planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne nõuetele vastavaks. Üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Lüganuse Vallavolikogu 22.08.2018 otsusega nr 99. Üldplaneeringu eesmärgiks on planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine. Põhieesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning selle alusel planeeringuala üldiste kasutus- ja ehitustingimuste ning sealhulgas maakasutuse juhtotstarvete määramine. Üldplaneering hõlmab valla kogu territooriumi (ca 600 km2).

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.01.2023 kuni 26.02.2023. Avaliku väljapaneku jooksul on materjalidega võimalik tutvuda valla veebilehel ning paberkandjal asutuste lahtiolekuaegadel Kiviõli Linnaraamatukogus (Viru tn 7, Kiviõli linn), Maidla haruraamatukogus (Maidla tee 56, Savala küla), Lüganuse Valla Raamatukogus (Kiviõli tee 25/2, Lüganuse alevik).

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad 04.04.2023 kell 18.00 Maidla Rahvamajas (Maidla tee 56, Savala küla), 05.04.2023 kell 12.00 Kiviõli Kunstide Koolis (Vabaduse pst 6, Kiviõli linn) ja 05.04.2023 kell 15.00 Lüganuse Rahvamajas (Lüganuse tee 25, Lüganuse alevik). Kiviõli Kunstide Koolis toimuval arutelul on võimalik osaleda ka läbi veebikeskkonna. Link osalemiseks lisatakse valla veebilehele eeltoodud aadressile hiljemalt päev enne arutelu toimumist.

Võrreldes varasema olukorraga on üle vaadatud ja sõnastatud Lüganuse valla kui terviku ruumilise arengu põhimõtted, suundumused ja vajadused ning ühtlustatud on maakasutus- ja ehitustingimusi valla üleselt (hetkel kehtib valla territooriumil 5 üldplaneeringut). Hetkel kehtivate üldplaneeringutega võrreldes on planeeringulahenduse välja töötamisel arvestatud varasemast suurema paindlikkusega maakasutuse kavandamisel, määratud tingimused avaliku ruumi loomiseks ja kujundamiseks ning määratud ORME (olulise ruumilise mõjuga ehitis) asukohad, sh potentsiaalselt sobivad alad tuuleenergeetika arendamiseks. Kuna Lüganuse vald omab suurt tuuleenergia arendamise potentsiaali, viidi üldplaneeringu lisauuringuna läbi uuring „Tuuleenergeetika kavandamiseks sobivate alade kriteeriumite täpsustamine, alade määramine ja tingimuste väljatöötamine".

 

Lüganuse valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks

ÜP seletuskiri

KSH aruanne

LS ja KSH VTK

Lisa 2 Mõjutatava keskkonna ülevaade

Lisa 3 Ettepanekute koondtabel

Tuuleenergeetika uuring

Kaardid:

Lüganuse valla maakasutusplaan

Kiviõli linn ja Erra alevik

Püssi linn

Lüganuse alevik

Sonda alevik

Maidla, Uniküla ja Savala küla

 

Lüganuse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja avalike arutelude tulemustest

Lüganuse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 07.10.2021–05.11.2021, mille jooksul laekus vallavalitsusele 23 kirja ametkondadelt, ettevõtjatelt ja eraisikutelt. Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimusid 29.–30.12.2021 Maidlas, Lüganusel ja Kiviõlis.

Ametkondlikult esitas ettepanekuid Muinsuskaitseamet, Maaeluministeerium, Terviseamet, Maa-amet, RMK, Transpordiamet, Kaitseministeerium, Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium, kes tegid ettepanekuid oma haldusalasse kuuluvate teemade osas (nt erinevate kultuuriväärtuste kaitse ja kajastamine planeeringus, tegevuste lubamine riigimetsa või maardlate alale jm). Ettepanekuid tegid ka AS Elering liinitaristute rekonstrueerimise ja AS Eesti Raudtee valda läbiva Tallinn-Narva raudtee arenguplaanide osas. Nii ettevõtjate kui ka eraisikute ettepanekud puudutasid eelkõige taastuvenergeetika (tuule- ja päikeseenergeetika) kavandamisega seotud teemasid.

Ka avalikel aruteludel toimus aktiivne diskusioon taastuvenergeetika kavandamise osas. Küsimused olid eelkõige seotud tuuleenergeetika kavandamisega: kus ja millele tuginedes on vallas võimalik tuuleenergeetikat arendada, miks ja milliseid puhvreid on üldplaneeringu raames potentsiaalsete tuuleenergeetika alade leidmiseks kasutatud ning miks ja millised tingimused tuuleparkide kavandamisele on seatud. Aruteludel tõstatati ka päikeseenergeetika kavandamise küsimusi (nt päikeseenergeetika lubamine väärtustatud aladel).

Avaliku väljapaneku ja arutelude käigus laekunud ettepanekute põhjal täiendatakse nii planeeringu kui ka KSH eelnõud.

Üldplaneeringu protsessi järgmiseks sammuks on üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks.

 

Lüganuse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud

Lüganuse Vallavalitsus annab teada, et Lüganuse valla üldplaneeringu (eskiisi) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:  29. detsembril 2021  kell 12.00 Maidla Rahvamajas (Maidla tee 56, Savala) ja kell 15.00 Lüganuse Rahvamajas (Lüganuse tee 25, Lüganuse) ja 30. detsembril 2021 kell 15.00 Kiviõli Kunstide Koolis (Vabaduse pst 6, Kiviõli). Planeeringu aruteludel on võimalik osaleda videokonverentsi teel. Avaliku arutelu videokonverentside lingid:

Üldplaneeringu avalik arutelu Maidla Rahvamajas (Maidla tee 56, Savala) kolmapäev 29. detsember kell 12.00

Üldplaneeringu avalik arutelu Lüganuse Rahvamajas (Lüganuse tee 25, Lüganuse) kolmapäev 29. detsember kell 15.00

Üldplaneeringu avalik arutelu Kiviõli Kunstide Koolis (Vabaduse pst 6, Kiviõli) neljapäev 30. detsember kell 15.00

Avaliku arutelu eesmärgiks on tutvustada planeeringu lahendust ja arutada avaliku väljapaneku ajal tehtud ettepanekuid.

Lüganuse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelnõu avalik väljapanek toimus 07.10.2021–05.11.2021. Planeeringu ja KSH materjalidega oli võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda valla kodulehel ja valla erinevates piirkondades kohapeal.

Lüganuse valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Lüganuse Vallavolikogu poolt 22.08.2018 otsusega nr 99. Üldplaneeringu eesmärgiks on Planeerimisseaduse §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaal-majanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet valla erinevates piirkondades ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid planeeringu täiendamiseks. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju.

Avaliku väljapaneku ajal 07.10.2021–05.11.2021 esitati ettepanekuid Lüganuse valla üldplaneeringu (eskiisi) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta. Esitatud ettepanekutele on vastusseisukohad toodud järgnevas dokumendis "Üldplaneeringu ja KSH eelnõu kohta avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekud ja vastusseisukohad".

ÜP ja KSH eeelnõu kohta esitatud ettepanekud ja vastused

 

 

Lüganuse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 07.10.2021 – 05.11.2021.

Lüganuse valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Lüganuse Vallavolikogu 22.08.2018 otsusega nr 99. Üldplaneeringu eesmärgiks on planeerimisseaduse §-s 75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaal-majanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet valla erinevates piirkondades ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid planeeringu täiendamiseks.  Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju.

Üldplaneeringu ja KSH materjalid:

ÜP seletuskiri

KSH aruanne

LS ja KSH VTK

Lisa 2 Mõjutatava keskkonna ülevaade

Lisa 3 Ettepanekute koondtabel

Tuuleenergeetika uuring

Kaardid: 

Lüganuse valla maakasutuskaart

Kiviõli linn ja Erra alevik

Püssi linn

Lüganuse alevik

Sonda alevik

Maidla, Uniküla, Savala küla

Üldplaneeringu ja KSH materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda tööajal järgmistes valla asutustes:

Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald);

Kiviõli Linnaraamatukogus (Viru tn 7, Kiviõli linn, Lüganuse vald);

Sonda Raamatukogus (Uljaste tee 14, Sonda alevik, Lüganuse vald);

Lüganuse Valla Raamatukogus (Kiviõli tee 25/2, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, Lüganuse Kooli territooriumil);

Püssi haruraamatukogus (Kooli tn 5, Püssi linn, Lüganuse vald);

Maidla haruraamatukogus (Maidla tee 56, Savala küla, Lüganuse vald).

Üldplaneeringu ja KSH aruande kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi Lüganuse Vallavalitsuse e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee

Avaliku väljapaneku järgsete avalike arutelude toimumise ajad teatab vallavalitsus pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Siit leiad ka üldplaneeringu, tuuleenergeetika uuringu ja ideekorje kaardirakendused.

 

Maastikukaitseala loomise täiendatud ettepanek

Lüganuse valla uue üldplaneeringu koostamise esimeses faasis – planeeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kava koostamine – küsitud ettepanekute hulgas tehti Lüganuse ja Matka külade esitajate poolt 27.01.2020 ettepanek. Matkapealse väärtusliku maastiku kohaliku kaitse alla võtmiseks.

Ettepaneku arutelu kõnealuse ala maaomanike, ettepanekule vastuväiteid esitanud OÜ Kaltsiumkarbonaat esindaja, üldplaneeringu konsultatsioonifirma OÜ Hendrikson&Ko esindaja, ettepaneku esitajate ja vallavalitsuse esindajate osavõtul toimus 08.06.2020. Muuhulgas lepiti kokku, et ettepaneku esitajad täiendavad ettepanekut.

Täiendatud ettepanek koos täpsustatud kaardiga esitati Lüganuse Vallavalitsusele 24.08.2020.

 

Lüganuse valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Anname teada, et avalikustame Lüganuse valla üldplaneeringu lähteseisukohad (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kavatsuse (KSH VTK), vastavalt PlanS § 81 lõikele 6.

Täname kõiki ettepanekute tegijaid!

Planeeringu koostamine liigub edasi eskiisi koostamise etappi. Eriolukorra ajal kasutatakse töökoosolekute läbiviimiseks digiahendusi (nt Skype), eriolukorra lõppedes jätkub planeeringu koostamine vastavalt tavapärasele praktikale (töökoosolekud, avalikud arutelud).

Lähteseisukohtade avalikustamisega on lõppenud ka planeeringu ideekorje. Täname kõiki ettepanekute esitajaid! Ettepanekud kaalutakse läbi planeeringu eskiisi koostamise käigus.

Lüganuse valla ÜP  LS ja KSH VTK

Lisa 1 Üldplaneeringu algatamise järgselt esitatud ettepanekud ja vastusseisukohad

Lisa 2 Mõjutava keskkonna ülevaade

Lisa 3 LS ja KSH VTK kohta esitatud ettepanekud ja vastused


Tugiplaanid

Kiviõli linn

Lüganuse alevik

Lüganuse tugiplaan

Püssi linn

Sonda alevik

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise VTK kohta

esitatud ettepanekud koos lisadega

Siit leiad ideekorjekaardile laekunud ettepanekud ja ideekorjekaardi.

 

Lüganuse valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Käsil on uue Lüganuse valla üldplaneeringu esimene faas – planeeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kava. Vallavalitsus ootab elanikke avaldama oma arvamust ideekorje kaardil, nii murekohti kui ka ideid: http://hendrikson.ee/maps/L%c3%bcganuse-vald/

Üldplaneering on koos arengukavaga tähtsaim töövahend valla ruumilise arengu kavandamisel ning selle koostamisel arvestatakse soovitud arengu eesmärkidega ning Ida-Viru maakonna  arengudokumentides sätestatuga. Määratletakse ruumilise arengu põhimõtted ja üldised arengusuunad, seatakse maakasutuse ja ehitustingimused, et suurendada Lüganuse valla atraktiivsust elamis- ja ettevõtluspiirkonnana.

Kaasaegne rahvusvaheline planeerimispraktika rõhutab kohalike kogukondade planeerimisprotsessidesse kaasamise tähtsust, sest nii saab teada inimeste tegelikud soovid, vajadused ja mured. Kaastatud olemise tunne aitab luua ka tugevamat kogukonnatunnet. Soovime ka Lüganuse vallas kaasata üldplaneeringu koostamisse senisest enam kohalikke elanikke igast vanusegrupist ja rahvusest. Ideekorje kaart on selles suunas esimene samm, aga korraldame ka avalikke väljapanekuid ja arutelusid ning vestlusi erinevate sihtgruppidega, nt kooliõpilased, eakad, ettevõtjad, spordihuvilised.

 

Lüganuse valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati 22.08.2018 otsusega nr 99. Algatamisele järgnes riigihange planeerimiskonsultandi leidmiseks, mis viis lepingu sõlmimiseni hanke võitja Hendrikson & Ko OÜ-ga 08.08.2019. Vallavalitsuses loodi üldplaneeringu töörühm, mis koosneb seitsmest inimesest, aga kaasatakse ka teisi vallavalitsuse ja -volikogu ametnikke ning vajadusel väliseid eksperte. Orienteeruva ajakava järgi on üldplaneeringu koostamise lõpptähtaeg märts 2022. Nimetatud dokumentidega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuse kantseleis (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) tööpäeviti kell 08.00-15.00.

Lüganuse valla üldplaneeringu koostamisel lahendatakse planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesanded.
 

Uue üldplaneeringu koostamise sündmuste päev 28. oktoobril 2019.

28. oktoobril 2019 toimus valla uue üldplaneeringu lähteseisukohtade ja strateegilise keskkonnamõju hindamise väljatöötamiskava koostamise raames sündmuste päev, mis algas ringsõiduga Kiviõli linna aladel koos Hendrikson & Ko OÜ planeeringukonsultantide Ann Ideoni ja Veronica Luidalepaga. Vaadeldi perspektiivsed tööstus- ja tootmisalasid, linna erinevaid piirkondi, sh miljööväärtuslikud alad, korrusmajade asum ja kommunaalaiamaad. Selgitusi jagasid arendusnõunik Anu Needo ja vallavanem Viktor Rauam.

Seejärel toimus Kiviõli Keemiatööstus AS (KKT) tööstuskompleksi vanema osa külastus ettevõtte haldusjuhi Illar Sildma juhtimisel. Tutvuti paekivist tootmishoonetega (destillatsioonihoone ja Kukersoli hoone bituumenite tootmiskorpus) ning punasest tellisest tootmishoonetega (generaatoriseadme tootmiskorpus ja peapunkrite hoone). Sildma tutvustas lühidalt EKA ja TalTech tudengite 2018. aasta projekti „Hüljatud maastikud" ning arutleti pikalt tööstuspärandi säilitamise, renoveerimise ja taaskasutamise võimaluste üle.

Kell 14 algas ettevõtluse arengu teemaline arutelu Kiviõli Rahvamajas. Kohal oli 17 osalejat, nende hulgas ka planeeringukonsultandid ja vallavalitsuse liikmed. Arutelu eesmärgiks oli välja selgitada ettevõtete praegused ruumilised vajadused-probleemid ja tulevikuplaanid. Osalejad jagunesid laudkondadeks ning iga laudkond kaardistas oma mõtted valla kaardil. Arutleti ka ettevõtlust (sh turismi) soodustavate ja piiravate tegurite üle laiemalt kui oma ettevõtte raames. Arutelu kestis 1,5 tundi. SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (IVIA) esindaja Teet Kuusmikuga toimus ettevõtlusteemaline arutelu 22. oktoobril, mille käigus kaardistati IVIA jaoks perspektiivsed tööstus- ja tootmisalad Kiviõli ja Püssi linnades. 

Planeeringukonsultantidega tehti väljasõit valla aladele ka 11. septembril. Tookord külastati Sonda, Püssi, Purtse, Aa asulaid, mereäärseid külasid, Aa randa ja Liimala randa. Selgitusi jagasid vallavanem Viktor Rauam ja ehitusnõunik Enno Saarmets.

Vallavalitsuse üldplaneeringu töörühma ja Hendrikson & Ko OÜ planeeringukonsultantide ühine avakoosolek toimus 28. augustil, mil täpsustati üldplaneeringu ülesandeid, analüüside ja eksperthinnangute vajadusi, arutati läbi üldine töökorraldus ja mitmed muud teemad.