« Tagasi

Sonda alevikus asuva Karja tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lõike 3 alusel, et kehtestas 19.10.2022 korraldusega nr 596 Sonda alevikus asuva Karja tn 1 kinnistu detailplaneeringu (katastriüksuse tunnus 75101:006:0093, pindala 9223 m2, sihtotstarve elamumaa, huvitatud isik eraisik). Planeeringulahendusega kavandati kinnistu jagamine kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, millele määrati ehitusõigused ja hoonestusalad elamu ja kõrvalhoone rajamiseks, ning määratleti kommunikatsioonide ja juurdepääsude asukohad.

Planeeringu algatas (14.10.2020 korraldus nr 612) ja koostamist korraldas Lüganuse Vallavalitsus. Keskkonnamõju strateegilist hindamist läbi ei viidud, kuna selleks puudus õiguslik alus. Planeering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele. Kehtiva üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ei esitatud.

Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda Lüganuse Vallavalitsuse kantseleis aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli, ja valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud. Lisainfo: +372 332 1322.