« Tagasi

Sonda aleviku Karja tn 1 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et algatas 14.10.2020 korraldusega nr 612 Sonda alevikus asuva Karja tn 1 kinnistu (75101:006:0093, pindala 9223 m2, sihtotstarve elamumaa 100%) detailplaneeringu, mille eesmärk on kinnistu viieks jagamine ning ehitusõiguse määramine, et ehitada igale kinnistule elumaja koos selle juurde kuuluvate abihoonete ja kommunikatsioonidega. Planeeringu algatamise taotluse esitas A. Adamov 14.09.2020, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Lüganuse Vallavalitsus.

Planeeringuga ei esitata planeerimisseaduse § 142 lõike 1 alusel üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõikes 1 toodud olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka, § 6 lõike 2 alusel ei ole eelhinnangu andmine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise kaalumine vajalik.

Korraldusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuse kantseleis tööpäeviti kell 8:00-15:00 ja valla kodulehel  http://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.

Täiendav info: 332 1320.