« Tagasi

Ootame arvamust avaldama ideekorje kaardil

Käsil on uue Lüganuse valla üldplaneeringu esimene faas – planeeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kava. Vallavalitsus ootab elanikke avaldama oma arvamust ideekorje kaardil, nii murekohti kui ka ideid: http://hendrikson.ee/maps/L%c3%bcganuse-vald/

Üldplaneering on koos arengukavaga tähtsaim töövahend valla ruumilise arengu kavandamisel ning selle koostamisel arvestatakse soovitud arengu eesmärkidega ning Ida-Viru maakonna  arengudokumentides sätestatuga. Määratletakse ruumilise arengu põhimõtted ja üldised arengusuunad, seatakse maakasutuse ja ehitustingimused, et suurendada Lüganuse valla atraktiivsust elamis- ja ettevõtluspiirkonnana.

Kaasaegne rahvusvaheline planeerimispraktika rõhutab kohalike kogukondade planeerimisprotsessidesse kaasamise tähtsust, sest nii saab teada inimeste tegelikud soovid, vajadused ja mured. Kaastatud olemise tunne aitab luua ka tugevamat kogukonnatunnet. Soovime ka Lüganuse vallas kaasata üldplaneeringu koostamisse senisest enam kohalikke elanikke igast vanusegrupist ja rahvusest. Ideekorje kaart on selles suunas esimene samm, aga korraldame ka avalikke väljapanekuid ja arutelusid ning vestlusi erinevate sihtgruppidega, nt kooliõpilased, eakad, ettevõtjad, spordihuvilised.

Lisainfo: Kaie Metsaots, vallaarhitekt-planeerimisspetsialist, tel 332 5872, 5361 8707, e-post: kaie.metsaots@lyganuse.ee

Arvamust avaldama ja kaasa mõtlema on oodatud kõik huvilised!

Lüganuse valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati 22.08.2018 otsusega nr 99. Algatamisele järgnes riigihange planeerimiskonsultandi leidmiseks, mis viis lepingu sõlmimiseni hanke võitja Hendrikson & Ko OÜ-ga 08.08.2019. Vallavalitsuses loodi üldplaneeringu töörühm, mis koosneb seitsmest inimesest, aga kaasatakse ka teisi vallavalitsuse ja -volikogu ametnikke ning vajadusel väliseid eksperte. Ajakava  järgi on üldplaneeringu koostamise lõpptähtaeg märts 2022. Nimetatud dokumentidega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuse kantseleis (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) tööpäeviti kell 08.00-15.00.