« Tagasi

Kortermajade renoveerimine on vältimatu

Pressiteade
06.10.2022
SA KredEx

Mida kauem lagunenud maja renoveerimisega venitame, seda kallimaks see lõpuks muutub. Kortermaja täieliku renoveerimisega saab küttekuludelt kokku hoida keskmiselt 52%, kuid tegelikkuses näeme ka kodusid, mis saavutavad üle 70% energiasäästu. Mida kallimad on energiahinnad, seda tulusam on maja renoveerimine.

Vanad kortermajad ehitati, toetudes tänapäeval juba aegunud hoone- ja energiatõhususe standarditele, mis praeguseid energiahindu silmas pidades ei kannata kriitikat. Tehnikaekspert Ilja Fjodorovi sõnul, kelle teenused on alates juunist Ida-Virumaa korteriühistutele tasuta kättesaadavad, tekib rekonstrueerimise vajadus küttekulude pideva kasvu ja maja vananemise korral. KredEx soovitab teostada täielikku rekonstrueerimist, sest sellega saavutab nii elamistingimuste parandamise kui ka majanduslikult maksimaalse efekti. Täismahus tööde läbiviimine on odavam ja tehnilise poole pealt korrektsem. KredExi eluasemeosakonna teenuste konsultant Ljudmilla Peussa märgib, et isegi kultuuriloolise väärtusega ja fassaadide soojustamise piirangutega majades on renoveerimise tulemusel võimalik küttekulusid oluliselt vähendada. Näiteks pärast mõne aasta tagust katuse soojustamist ja mullust fassaadi soojustamist vaid 5 cm paksuse soojustusega suutis üks majadest saavutada soojatarbimise vähenemise keskmiselt 22% ja kõige külmematel kuudel kuni 29%. Paksema soojustuse kasutamise korral võib soojusenergia kokkuhoid olla veelgi suurem, rääkimata täielikust renoveerimisest, mis mitte ainult ei vähenda oluliselt soojusenergiakulusid, vaid parandab ka maja mikrokliimat.

Lisaks energiatõhusust ja energiasäästu tõstvatele töödele on oluline mõelda õhuvahetusele, sest sellest sõltub otseselt meie enda ja meie lähedaste tervis ja heaolu. Kaasaegne soojustagastusega ventilatsioonisüsteem tagab ruumis hea sisekliima. Ilja rõhutab: „Ventilatsioonisüsteemi puudumisel toimib igas korteris loomulik ventilatsioon, mida täiendab edukalt akende avamine. Läbi ventilatsiooni toimub tohutu soojakadu, samas ilma ventilatsioonita siseruumides elada ei saa. Ventilatsioonisüsteemi rekuperaator võimaldab suurema osa soojusest hoonesse tagasi juhtida, vähendades seeläbi küttekulusid. Ventilatsioonisüsteem toob tuppa värske õhu, mida soojendab väljatulev saastunud, kuid soe õhk. Kaasaegse ventilatsiooni ja tasakaalustatud küttesüsteemi olemasolu parandab oluliselt ruumide mikrokliimat, muutes korteris elamise mugavaks ja tervisele ohutuks."

KredExi abiga korterelamute rekonstrueerimise taotluste vastuvõtu uus periood algab sügise keskpaigas. Täpsemad tingimused selguvad septembri lõpus. Kommertspankade kahe negatiivse laenuotsuse olemasolul võib korteriühistu saada hoone renoveerimiseks puuduoleva osa vahenditest ka KredExilt. Raha väärtus aja jooksul väheneb ja inflatsioon teeb oma osa, samas kui laenumaksed muutuvad raha ostujõu muutudes odavamaks. Fjodorov täpsustab: „KredEx soovitab teha täismahus töid, sealhulgas fassaadide soojustamist, akende ja uste vahetust, katuse rekonstrueerimist ja soojustamist, kaasaegsete ventilatsiooni- ja küttesüsteemide paigaldamist, ja lisaks on võimalik ka päikesepaneelide paigaldamine. KredEx toetab ka sellega kaasnevaid töid: elektritööd üldkasutatavates ruumides, akende vahetusega ja tehnosüsteemide paigaldusega seotud taastamistööd. Täieliku ümberehituse korral võib Ida-Virumaal saada toetust 50% ulatuses. Paljud korteriühistud kavandavad hetkel võimalust teostada osa soojustustöödest. Hetkel on toetuse saamise täpsemad tingimused veel täpsustamisel. Üldine põhimõte on, et tööd peaksid tingimata parandama hoone energiatõhusust. Tähtis ei ole mitte ainult soojuskadu vähendamine, vaid elukvaliteedi parandamine."

Kui korteriühistu ei jõua 2022. aasta jooksul avaldust esitada, ei pea muretsema, kuna seda on võimalik teha kuni 2027. aasta lõpuni. Ilja soovitab töid planeerida nii, et välistööd langeksid soojale perioodile ning ettevalmistus- või sisetööd talveperioodile. Suuremahulise ümberehituse ettevalmistamine võtab aega, mida mina kasutaks pigem talveperioodil. Näiteks fassaaditööde tegemine on talvel kulukam ja keerulisem, kuigi praegu pole miski võimatu.

Tehniline konsultant teeb kokkuvõtte: „Pärast rekonstrueerimist väheneb oluliselt hoone soojakadu, paraneb välimus, tõuseb eluaseme hind, elamine renoveeritud majas muutub mugavamaks."  Samal ajal lubab KredExi teenuste konsultant Ljudmilla korteriühistutele korterelamu renoveerimistoetuse saamisel kõikvõimalikku moraalset ja administratiivset tuge.

Eksperdid: ühe otsaseina soojustamine ei mõistlik

KredExi tehniliste ekspertide sõnul otsaseina soojustamine erilist energiasäästu ei anna ning võib seetõttu pikas plaanis ühistule finantsiliselt isegi kahjulik olla. Otsaseina pindala moodustab kogu välispiirde pindalast (seinad, katus, aknad, põrand) liiga väikese osa, et kogu maja energiakasutusele olulist mõju avaldada. Otsaseina soojustamisega saavutatav peamine tulemus on otsaseinaga piirnevate korterite soojusliku mugavuse paranemine. Vähese energiasäästu kõrval on oluline ka pangalaenu küsimus. Kui maja võtab kümneks aastaks laenu tegevuseks, mis energiatarbe vähenemisse eriti kaasa ei aita, siis see maja on kümneks aastaks nii-öelda lukus ja ei tee enne laenuperioodi lõppu rohkem midagi.

Lisainfo:

Ljudmila Peussa (Narvas), Ida-Viru korteriühistute konsultant, ljudmila.peussa@​kredex.ee, +372 5561 8685

Jana Toome, partnersuhete haldur, jana.toome@​kredex.ee

 

Пресс-релиз
KredEx
06.10.2022

Реновация многоквартирных домов неизбежна

Чем дольше мы тянем с ремонтом ветхого дома, тем дороже в итоге он окажется. При полной реконструкции многоквартирного дома можно сэкономить в среднем 52% на расходах на отопление, но в действительности мы также видим дома, в которых достигнута более чем 70-процентная экономия энергии. Чем выше цены на энергию, тем выгоднее реновация дома.

Старые многоквартирные дома возводились с учетом уже устаревших норм строительства и энергоэффективности, которые не выдерживают критики, особенно с учетом сегодняшних цен на энергоносители. По мнению технического эксперта Ильи Фёдорова, чьими услугами с июня месяца квартирные товарищества Ида-Вирумаа могут воспользоваться бесплатно, при постоянном росте расходов на отопление и амортизации здания необходимость реконструкции становится очевидной. KredEx рекомендует проводить полную реконструкцию, так как этим можно достигнуть максимального эффекта, как с точки зрения улучшения условий жизни, так и экономический. Делать полный комплекс работ сразу дешевле и правильнее с технической стороны. Людмила Пеусса, консультант по услугам жилищного отдела KredEx, отмечает, что даже в домах, представляющих культурно-историческую ценность и имеющих, например, ограничения на работы по утеплению фасада, можно в результате реновации добиться существенного уменьшения расходов на отопление. Например, утеплив крышу несколько лет назад и утеплив фасад в прошлом году изоляцией толщиной всего 5 см, одному из домов удалось добиться снижения потребления тепла в среднем на 22%, а в самые холодные месяцы — до 29%. При использовании более толстой изоляции экономия тепла может быть еще больше, не говоря уже о полной реновации, который позволит не только значительно снизить затраты на тепло, но и улучшить микроклимат в доме.

Помимо работ, повышающих энергоэффективность и энергосбережение, важно думать о воздухообмене, ведь от него напрямую зависит здоровье и самочувствие нас и наших близких. Современная система вентиляции с рекуперацией тепла обеспечивает хороший микроклимат в помещении. Илья подчеркивает: «При отсутствии вентиляционной системы в каждой квартире работает естественная вентиляция, которая успешно дополняется открыванием окон. Через вентиляцию происходит огромная потеря тепла, в то же время без вентиляции жить в помещении невозможно. Рекуператор тепла в вентиляционной системе позволяет вернуть большую часть тепла снова в здание, тем самым уменьшая затраты на отопление. Вентиляционная система подает свежий воздух в помещение прогретый выходящим оттуда грязным, но теплым воздухом. Наличие современной вентиляции и сбалансированной системы отопления существенно улучшает микроклимат в помещениях, делает проживание в квартирах не только удобным, но и безопасным для здоровья».

Новый период приема заявок на реконструкцию многоквартирных домов при поддержке KredEx начнется в середине осени. Более точные сроки будут объявлены в конце сентября. Недостающую часть средств на реновацию здания при наличии двух отрицательных ответов от коммерческих банков товарищества могут получить также от KredEx. Стоимость денег со временем снижается, и инфляция делает свое дело, платежи по кредиту при этом становятся дешевле, так как меняется покупательская способность денег. Федоров уточняет: «KredEx рекомендует выполнить полный объем работ, включающий в себя утепление фасадов, замену окон и дверей, реконструкцию и утепление кровли, установку современных систем вентиляции и отопления, также возможна установка солнечных панелей. KredEx дает пособие и на сопутствующие работы: электротехнические работы в местах общего пользования, восстановление отделки, связанное с заменой окон и прокладкой техносистем. При полной реконструкции в Ида-Вирумаа можно получить  в виде пособия 50%. Многие товарищества сейчас планируют возможность выполнить часть работ по утеплению. На данный момент конкретные условия на получение пособия еще уточняются. Общий принцип такой, что работы обязательно должны повысить энергоэффективность здания. Важно не просто уменьшить потери тепла, а улучшить качество жизни».

Если квартирное товарищество не успевает подать ходатайство в этом 2022 году, то не стоит волноваться, такая возможность имеется до 2027 года включительно. Илья советует распланировать работы так, чтобы наружные работы приходились на теплый период, а зимой выполнялись подготовительные или внутренние работы. «На подготовку масштабной реконструкции требуется время, это время я бы и использовал зимой. Выполнять в зимний период, например, фасадные работы дороже и труднее, хотя сейчас и нет ничего невозможного».

Технический консультант резюмирует: «После реконструкции значительно снижаются теплопотери здания, улучшается его внешний вид, повышается цена жилья, проживание в реновированном доме становится комфортнее». В то же время Людмила, консультант по услугам KredEx, обещает квартирным товариществам всевозможную моральную и административную поддержку при получении пособия на ремонт многоквартирного дома. 

Эксперты: утепление только торцевых стен неразумно

По словам технического эксперта КредЕкс утепление торцевых стен не только не даёт нужной экономии энергии, но и может в долгосрочной перспективе скорее нанести финансовый ущерб товариществу. Площадь торцевой стены составляет слишком малую часть от общей площади внешней границы здания (стены, крыша, окна, пол), чтобы оказывать существенное влияние на энергопотребление всего дома. Основной результат, достигаемый за счет утепления торцевых стен — повышение теплового комфорта квартир, примыкающих к торцевой стене. Помимо низкой экономии энергии, немаловажным является и вопрос банковского кредита. Если дом берет кредит на десять лет на деятельность, которая мало способствует снижению энергопотребления, то этот дом, так сказать, запирают на десять лет, и никаких дополнительных работ до конца выплаты кредита претворить в жизнь не представляется возможным. 

Дополнительная информация:

Ljudmila Peussa (Нарва), Консультант квартирных товариществ Ида-Вирумаа, ljudmila.peussa@​kredex.ee, +372 5561 8685

Jana Toome, Менеджер по работе с партнерами, jana.toome@​kredex.ee