« Tagasi

Kandideeri rahvakohtunikuks

Lüganuse Vallavolikogu palub endast teada anda Lüganuse valla elanikel, kes soovivad kandideerida Viru Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ja on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on süüdi mõistetud kuriteo eest; pankrotivõlgnik; tervise tõttu sobimatu; kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Lüganuse vallas alla ühe aasta; kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses; kaitseväeteenistuses; advokaat, notar või kohtutäitur; Vabariigi Valitsuse liige; vallavalitsuse liige; Vabariigi President; Riigikogu liige.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 10. maiks 2023 saata digitaalselt allkirjastatud ankeet e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee  või tulla Lüganuse Vallavalitsusse (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) ja täita ankeet kohapeal või saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga (Lüganuse Vallavalitsus, Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse vald 43199).

Rahvakohtunikuks kandideerija ANKEET

Rahvakohtunikukandidaadid valib vallavolikogu oma istungil salajase hääletamise teel. Vallavolikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.

Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.

Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni.

Rahvakohtunikele makstakse töö eest nii tasu kui ka hüvitatakse õigusemõistmises osalemisega seotud kulutused justiitsministri 19.12.2006 määruses nr 37 „Rahvakohtuniku tasu suurus ja maksmise kord" sätestatud korras.

Lisainfo: kohtute seadus (rahvakohtunikke puudutavad paragrahvid 102–113), veebiaadressil https://www.kohus.ee/eesti-kohtud/kohtunikud/rahvakohtunikud või vallasekretäri telefonil 33 21 322 või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee