« Tagasi

Energiakulude hüvitamine väikese ja keskmise sissetulekuga peredele

Energiahinna tõusu leevendamiseks hüvitatakse väikese ja kuni keskmise sissetulekuga peredele osaliselt elektri-, gaasi- ja küttearvete hinnatõus alates septembrist 2021.

Hüvitatakse 80% tarbitud energia koguhinna osast, mis ületab:

• elektril 120 €/MWh (12 s/kWh)

• gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh)

• kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh)

NB! AS Kiviõli Soojus  Kiviõli kaugküttepiirkonnale müüdava soojuse piirhind käibemaksuga 62,424€/MWh, rakendub 11.01.2022.a. 

ADVEN soojuse piirhind Püssi piirkonnas on 01.01.2022 koos käibemaksuga 104,02 ja 01.02.2022 hind koos käibemaksuga 110,63.

Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot kuus, alampiir 10 eurot kuus.

• kui toetust taotletakse mitme kuu peale korraga, suureneb ülempiir vastavalt

• kui toetuse summa ühes kuus jääb alla 10 euro, siis toetuse väljamakset ei tehta, soovitatav on koguda kokku mitme kuu arved ja taotleda toetust ühe korraga.

Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri - pere esimese liikme kohta 1126 eurot kuus

• Iga järgmise, taotluse esitamise ajal vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse piir koefitsiendiga 0,5 (563 eurot); iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta arvestatakse piir koefitsiendiga 0,3 (338 eurot).

• Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.

Sissetulekute hulka kuuluvad s.h: 

    • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu; 

    • ettevõtlustulu; kasu vara võõrandamisest; 

    • renditulu ja litsentsitasud; intressid ja dividendid; 

    • pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud; 

    • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist; 

    • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.

 

Toetuse taotlemine

Toetust on võimalik taotleda vaid oma peamise või alalise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks. 

• Kui peamine või alaline elukoht erineb rahvastikuregistrijärgsest elukohast, siis tuleb taotlus elukohaga seotud kulude hüvitamiseks esitada oma rahvastikuregistri järgsele valla- või linnavalitsusele.

• Lüganuse Vallavalitsuse kaudu on energiatoetust võimalik taotleda ainult Lüganuse vallas registreeritud isikutel.

• Taotlust on võimalik esitada nii ühe kui ka mitme kuu osas tagasiulatuvalt (kuid ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui viis kuud varasema energiatarbimise kohta. Näiteks veebruaris saab esitada taotluse september kuni jaanuar tarbitud energiakulude katmiseks, märtsis aga enam septembris tarbitud energiakulude eest toetust taotleda ei saa.

• Taotlusi saab esitada 12. juulini  perioodi eest 1. september 2021 kuni 30. aprill 2022.

NB! Hüvitusperiood: jaanuar kuni aprill 2022.

Valitsuskoalitsiooni kokkuleppel on elektri- ja gaasiarvetele kehtestamisel hinnapiir, millest ülejääva osa riik eratarbijale automaatselt kompenseerib:

1) hinnalagi kodutarbijatele 12 senti kWh kohta elektritarbimisele kuni 650 kw/h. See tähendab, et kui elektri hind kas börsil või fikseeritud hinnaga paketis ületab 12 senti kW/h, maksab selle osa elektriarvest kinni riik.

2) hinnapiir kodutarbijatele 65 €/MWh gaasitarbimisele kuni 2,75 MWh ulatuses. Kompenseeritakse hinnalage ületav osa. 

Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Toetuse maksmine

• Toetuse maksmise või maksmata jätmise otsus tehakse maksimaalselt 35 tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist.

• Toetus kantakse üle taotleja soovitud arvelduskontole seitsme tööpäeva jooksul pärast positiivse otsuse tegemist.

Taotlusele tuleb juurde lisada:

• Eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid selle energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Arved peavad sisaldama tarbitud energiat (kWh või MWh või m3) ning selle maksumust eurodes.

• Vajadusel tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolul).

• Vajadusel (vallavalitsuse nõudmisel) pangakontode väljavõtted toetuse taotlemise perioodi kohta.

Lüganuse Vallavalitsus alustas energiahüvitiste taotluste vastuvõttu 10. jaanuaril 2022.

Taotlusi on võimalik esitada:

- Lüganuse vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn)

Vastuvõtuaeg:

E    10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

T, K    13.00 - 16.30

N    10.00 - 12.00, 13.00 - 16.30

- Elektrooniline taotlus on saadav Lüganuse Vallavalitsuse kodulehel SIIN

• Täidetud taotlus (allkirjastatud digitaalselt) ja lisadokumendid saata Lüganuse Vallavalitsuse  e-posti aadressile energiatoetused@lyganuse.ee või postiaadressile Keskpuiestee 20, 43199 Kiviõli linn, Lüganuse vald.

Sotsiaaltöötajate kontaktid:

Anne Kalamäe, telefon 332 5843, 5566 0630, e-post: anne.kalamae@lyganuse.ee;

Eda Tärno, telefon 332 5876, 502 1246, e-post: eda.tarno@lyganuse.ee.

Lisainfo ja korduvad küsimused

• Energiakulude hüvitamisest lähemalt lugeda ning vastuseid küsimustele saab Rahandusministeeriumi veebilehel SIIN

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab näidiskalkulaator SIIN.

Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes. 

Hüvitise täpsema ja lõpliku arvutuse teevad sotsiaaltöötajad.