Õigusaktid

Ida- Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+

Lüganuse vald

Lüganuse valla PÕHIMÄÄRUS

Lüganuse valla arengukava 2018-2028

Lüganuse valla eelarvestrateegia 2019-2023

Kiviõli Linnavolikogu otsus ja Sonda Vallavolikogu otsus ühinemislepingu kinnitamine

Sonda valla ja Kiviõli linna ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri Sonda valla ja Kiviõli linna ühinemislepingule

Lisa 2 Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3 Prioriteetsete investeeringute kava 2017 - 2020

Lisa 4 Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava

Lisa 5 Sonda valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 6 Kiviõli linna 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
 

Projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord Lüganuse vallas

Lüganuse valla kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise kord

 

Kiviõli piirkond

Kiviõli linna ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025

Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026

Kiviõli linna terviseprofiil

Projektides osalemise kord

Kiviõli linnavara valitsemise kord

Lüganuse piirkond

Püssi linna soojamajanduse arengukava kinnitamine

Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 - 2028

Vallavara eeskiri

Lüganuse valla terviseprofiili kinnitamine


Sonda piirkond

Sonda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastani 2020

Vallavara valitsemise korra kinnitamine

Üüri piirhinna kehtestamine