Lüganuse piirkond

Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 - 2028

Roodu aiandusühistu territooriumil põhjavee tõusust põhjustatud keskkonnaohtlikkuse hindamise ning leevendusmeetmete väljatöötamise aruanne

 

Lisa 1 Laborianalüüside tulemused

Lisa 2 Laborianalüüside tulemuste originaalaktid

Lisa 3 Kaevude inventuuri andmed

Lisa 4 Rajatud puuraukude kirjeldused

Lisa 5 Vanad analüüsid

Lisa 6 Roodu aiandusühistu territooriumi liigniiskuse vähendamise eelprojekt. Seletuskiri

Lisa 7 Roodu aiandusühistu territooriumi liigniiskuse vähendamise eelprojekt. Joonis 1

Terviseamet teostab vastavalt rahvatervise seaduse § 131 lg 1 p 1 ja p 3 ning § 15 lg 1 ning veeseaduse (edaspidi VeeS) § 394 lg 3 riiklikku järelevalvet Lüganuse valla joogivee valdkonnas ning kogub ja töötleb andmeid joogivee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta.

Terviseameti kodulehel (http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi.html) on täiendavat informatsiooni ja infomaterjale joogivee kohta.

Joogivee analüüside tulemustega saate tutvuda ameti kodulehel (http://vtiav.sm.ee/), kus terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.

OÜ Järve Biopuhastus ootab oma kliente aadressil Vabaduse pst 13, Kiviõlis (endine Eesti Posti asukoht) E-R kella 8:00- 17:00-ni.

Klienditeeninduses vastatakse kõikidele Teie vee- ja kanaliteenuse tarbimist puudutavatele küsimustele, võetakse vastu avaldusi ja dokumente lepingute sõlmimiseks, uuteks liitumisteks ning samuti on kohapeal võimalik tasuda vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimise eest.

Avarii telefon 334 4004

Pretensioonid vee- või teenuse kvaliteedi osas palume edastada aadressil:avaldus@idavesi.ee
Jooksev info veevarustuse häirete jms kohta on kättesaadav  ettevõtte koduleheküljel: www.idavesi.ee