Lüganuse piirkond

Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017 - 2028

Lisa 1 Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028

Lisa 2 Puurkaevudest võetud põhjavee ja ühisveevärgist võetud joogivee proovide analüüsid

Lisa 3 Reo- ja heitvee proovide tulemused

Lisa 4 Joonis 1 Püssi linna ÜVK üldskeem

Lisa 5 Joonis 1a Püssi linna sadeveekanalisatsiooni üldskeem

Lisa 6 Joonis 2 Lüganuse aleviku ÜVK üldskeem

Lisa 7 Joonis 3 Purtse küla ÜVK üldskeem

Lisa 8 Joonis 4 Varja küla ÜVK üldskeem

Lisa 9 Joonis 5 Savala ja Uniküla külade ÜVK üldskeem

Lisa 10 Joonis  6 Maidla küla ÜVK üldskeem

Lisa 11 Joonis 7 Soonurme küla ÜVK üldskeem

 

Roodu aiandusühistu territooriumil põhjavee tõusust põhjustatud keskkonnaohtlikkuse hindamise ning leevendusmeetmete väljatöötamise aruanne

Roodu vahearuanne

Rajatud puuraukude kirjeldused

Kaevude inventuuri andmed

Terviseamet teostab vastavalt rahvatervise seaduse § 131 lg 1 p 1 ja p 3 ning § 15 lg 1 ning veeseaduse (edaspidi VeeS) § 394 lg 3 riiklikku järelevalvet Lüganuse valla joogivee valdkonnas ning kogub ja töötleb andmeid joogivee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta.

Terviseameti kodulehel (http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi.html) on täiendavat informatsiooni ja infomaterjale joogivee kohta.

Joogivee analüüside tulemustega saate tutvuda ameti kodulehel (http://vtiav.sm.ee/), kus terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.
 

OÜ Järve Biopuhastus

Aadress: Vabaduse pst 13, Kiviõli linn, Lüganuse vald

Avatud: T-K kella 8:00- 17:00-ni, lõuna 12.00 - 13.00
 

Klienditeeninduses vastatakse kõikidele Teie vee- ja kanaliteenuse tarbimist puudutavatele küsimustele, võetakse vastu avaldusi ja dokumente lepingute sõlmimiseks, uuteks liitumisteks ning samuti on kohapeal võimalik tasuda vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimise eest.

Avarii telefon 334 4004

Pretensioonid vee- või teenuse kvaliteedi osas palume edastada aadressil: avaldus@idavesi.ee.
Jooksev info veevarustuse häirete jms kohta on kättesaadav  ettevõtte koduleheküljel:www.idavesi.ee.