3.04.17

 

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise korras Lüganuse vallas, Purtse külas, Saare kinnistu (kinnistusregistriosa nr 3241608, katastritunnus 43701:001:0183),

Alghinnaga 12 000,00 eurot.  Pakkumuste esitamise tähtaeg 18. aprill 2017 kell 12:00.

Kinnistu ja hoonetega saab tutvuda Lüganuse Vallavalitsuse tööajal, eelnevalt kokku leppides telefonil 5807 3701 kontaktisik Toomas Martin.

Enampakkumise tingimused:

1. Pakkumise tagatisraha suurus on 1 000 (üks tuhat) eurot, mis tuleb kanda pakkumise esitamise tähtajaks Lüganuse valla arveldusarvele EE462200001120216281 Swedbank-is märkega "Saare kinnistu pakkumuse tagatis".

2. Pakkumise osavõtutasu suurus on 100 (ükssada) eurot, mis tuleb kanda pakkumise esitamise tähtajaks Lüganuse valla arveldusarvele EE462200001120216281 Swedbank-is märkega "Saare kinnistu enampakkumise osavõtutasu". Koos makstes kanda maksekorraldusele mõlemad märked.

3. Pakkumine tuleb esitada kirjalikult ja esitada suletud ümbrikus aadressil Kiviõli tee 9, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, 43301 Ida-Virumaa. Pakkumuse ümbrikul peab olema märge "Saare kinnistu enampakkumine, mitte avada enne 18.04.2017 kell 12:00".

4. Pakkumise dokument peab sisaldama:

4.1. füüsilise isiku puhul nime, isikukoodi, elukohta, isikut tõendava dokumendi ärakirja, sidevahendi numbrit ja olemasolul e-posti aadressi

4.2. juriidilise isiku puhul nime, registrikoodi, vajadusel esindust tõendavat dokumenti, sidevahendi numbrit ja olemasolul e-posti aadressi;

4.3. osavõtutasu ja tagatisraha maksmist tõendavaid dokumente;

4.4. pakkumise summat numbrites ja sõnades väljendatuna;

4.5. kinnitust pakkumise kehtivusaja kohta (vähemalt 60 kalendripäeva);

4.6. pakkuja või tema esindaja allkirja;

4.7. pakkuja kinnitust nõusoleku kohta enampakkumise ja võõrandamise tingimustega.

5. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus haldusaktiga. Vallavalitsus võib pakkumuse tagasi lükata, kui kõrgeima hinna esitanud pakkujal on võlgnevus Lüganuse Vallavalitsuse ees.

6. Müügihind tuleb ostjal tasuda enne tehingu toimumist notari ametikontole, märkides selgituseks "Saare kinnistu ostmine". Tasutud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel.

7. Enampakkumise osalejale, kelle pakkumus ei olnud kõrgeim, tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Osavõtutasu ei kuulu tagastamisele.

8. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse asjaõiguslik ostu-müügileping mille sõlmimise kulud kannab ostja.

9. Vara valdus antakse üle tehingu toimumise päeval.

10. Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma ostu-müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul korralduse kättesaamisest.