Lüganuse Vallavalitsuse pressiteade

PRESSITEADE

05.12.2019

 

Lüganuse Vallavalitsus otsustas vabastada Kiviõli I Keskkooli direktor ametist

5. detsembril toimunud Lüganuse Vallavalitsuse istungil otsustati ametist vabastada Reformierakonda kuuluv Kiviõli I Keskkooli direktor Heidi Uustalu.

13.11.2019. a toimus Kiviõli I Keskkooli, kui munitsipaalomandis oleva kooli hoones Heidi Uustalu loal ja teadmisel poliitiline üritus, mille üks läbiviijatest oli Eestimaa Reformierakonna liige ning Lüganuse Vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni tänane esimees Andrea Eiche ning kuhu olid kaasatud neli Kiviõli I Keskkooli õpilast. Ürituse eesmärk oli luua Kiviõli/Lüganuse Reformierakonna noortekogu ja avada Reforminoorte klubi.

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam: „Mitu lapsevanemat on avaldanud pahameelt, et poliitilise sisuga üritusel osalenud laste vanemaid ürituse toimumisest haridusasutuses ja laste kaasamisest sellesse ei teavitatud. Rahulolematust tekitas ka üritusel läbiviidud arutelu tänase vallavõimu kukutamise võimaluste üle, mis ürituse ühe läbiviija Andrea Eiche kinnitusel pidi peatselt aset leidma." Rauam lisas, et kõnealusele üritusele on tauniva avaldusega tähelepanu pööranud ka Lüganuse Vallavolikogu liige 28.11.2019. a toimunud vallavolikogu istungil.

Vallavalitsus on seisukohal, et haridusasutuses poliitilise sisuga ürituste läbiviimine lapsi kaasates ja lapsevanemaid sellest eelnevalt informeerimata ei ole aktsepteeritav. Samuti ei saa tolereerida olukorda, kus koolijuht annab haridusasutuse ruumid poliitürituse läbiviimiseks kasutusse hoolimatult ja kergekäeliselt, omamata informatsiooni üritusel käsitletavatest teemadest ning teadmata isegi ürituse ajakava. Heidi Uustalu kooli direktorina on oma seletuskirjas kahetsusväärselt märkinud, et ta ei näe koolijuhina põhjust võtta vastutust haridusasutuse ruumides toimunud poliitilise ürituse eest. Vallavanem nentis, et vallavalitsuse seisukohalt peab haridusasutus olema poliitikavaba ja poliitika mõistes neutraalne. Vallavalitsus leiab, et kooli juht vastutab täiel määral kooli ruumides läbiviidavate tegevuste eest.

Kahjuks tuleb tõdeda, et poliitilise tegevuse ja Reformierakonna poliitika propageerimine selles koolis Heidi Uustalu juhtimise ajal ei ole esmakordne. Oktoobris 2013. a kohalike omavalitsuste volikogude valimiste eel rikkus Uustalu Kiviõli I Keskkooli direktorina haridusasutuse poliitilise neutraalsuse põhimõtet, mis seisnes kirjade saatmises kinnistes ümbrikes enda juhitava õppeasutuse õpilaste vanematele. Ümbrik sisaldas taskukalendrit ja üleskutset teda 20. oktoobri 2013. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel toetama. Samuti leidis tõendamist Uustalu poolne vahetundidel kooli abiturientidele oma poliitiliste seisukohtade tutvustamine. Kõnealuse juhtumiga kaasnes lastevanemate pahameel ja olukorra tauniv kajastus kohalikus maakonnalehes Põhjarannik (artikliga on  võimalik tutvuda lingil https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=pohjarannik20131016.1.3 ).

Järgmine sarnane poliitilise neutraalsuse põhimõtte eiramine Kiviõli I Keskkoolis toimus 04.10.2017. a enne kohalike omavalitsuste volikogude valimisi, kui koolis viidi läbi valimisdebatt õppetöö ajal ja jagati meeneid. Nimetatud rikkumine on fikseeritud projekti „Noored valimisvalvurid" tulemuste kokkuvõttes (leitav veebilehel https://www.oiguskantsler.ee/et/noored-valimisvalvurid ).

Kõnealune 13.11.2019. a aset leidnud üritus haridusasutuse ruumides, laste kaasamisel on vastuolus nii kooli põhimääruse, kui lasteombudsmani avaliku pöördumisega haridusautuste poole (leitav veebilehel https://www.oiguskantsler.ee/et/lasteombudsmani-avalik-p%C3%B6%C3%B6rdumine-haridusasutuste-poole ). Lasteombudsman on oma kirjalikus seisukohas selgesõnaliselt väljendanud, et Eesti Vabariigi põhiseaduse ja haridusseaduse kohaselt tuleb hariduses (nii kool, kui lasteaed) järgida neutraalsuse põhimõtet ning mitte propageerida haridusasutuses konkreetse erakonna või poliitilist maailmavaadet. Vastutus õppe- ja kasvatustöö korralduse eest lasub haridusasutuse juhil. Neutraalsuse põhimõte on rikutud isegi siis, kui kool korraldab õppetööväliselt koolimajas õpilastele vaid ühe konkreetse erakonna poliitikat propageeriva ürituse. Samuti tuleks vanemaid informeerida ettevõtmisest, mis võivad vanema tõekspidamistega vastuollu minna, et anda võimalus keelduda lapse osalemisest sellistes ettevõtmistes.

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 3 lg-tele 1 ja 2 toetatakse üldhariduskoolis õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Luuakse tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks ning peetakse oluliseks väärtusi, mis tulenevad Eesti Vabariigi põhiseaduses, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, lapse õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu alusdokumentides nimetatud eetilistest põhimõtetest. Kiviõli I Keskkooli põhimääruse § 2 lg 2 sätestab, et direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise ees. Põhimääruse § 5 lg 8 kohaselt koolis on heaks tavaks mitte demonstreerida oma usulisi, poliitilisi või muid veendumusi kooli territooriumil.

„Tekkinud olukord peab saama kiire lahenduse ja kool taastama oma tavapärase töörütmi. Vallavalitsus on seisukohal, et töörahu taastamine ja toimiva koostööõhkkonna loomine koolis on esmatähtis," leiab vallavanem. Vallavalitsus hinnates olukorda ja asjaolusid on seisukohal, et tänase koolijuhiga jätkamisel ei ole töörahu tagamine võimalik. „Leida tuleb uus inimene, poliitiliselt neutraalne, kes toob kooli värskust ja uue hingamise ning kes suudaks tõsta ka Kiviõli I Keskkooli aastaid languse tendentsis olevat õppetaset tagamaks kooli jätkusuutliku arengu. Koolijuht peab olema inimene, kes on ka reaalselt koolis kohapeal, tegutseb pühendunult ning kohalikust poliitikast segamatult," selgitab Rauam. Vallavalitsus taunib laste alates 7. eluaastast poliitilistesse aktsioonidesse kaasamist, mida täna, 5. detsembri hommikul asetleidnud meeleavaldusel kahetsusväärselt näha võis. „Lastele tuleb tagada koolis meeldiv ja turvaline õppekeskkond ning õppetöö tõrgeteta toimumine, mitte poliitilistele aktsioonidele kaasamine," leiab valla haridusnõunik Arne Piirimägi.

Lisainfo:

Arne Piirimägi

Lüganuse valla haridusnõunik

arne.piirimagi@lyganuse.ee