Soojamajandus

Lüganuse Vallavalitsuse 29.08.2019 korraldus nr 516 "Kiviõli linna soojamajanduse arengukava 2016-2026 muutmise eelnõu avalikule väljapanekule suunamiseks". 

Lüganuse Vallavolikogu määruse eelnõu "Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 muutmine".

Kiviõli Keemiatööstus OÜ taotlus
 

Kiviõli linna soojamajanduse arengukava aastateks 2016 - 2026 vastuvõtmine

Kiviõli linna kaugküttepiirkonna piiride, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimuste ja korra, kaugkütte üldiste kvaliteedinõuete, soojuse piirhinna kooskõlastamise korra, soojusettevõtja arenduskohustuse ning elanikkonna kasutatud soojusenergia arvestamise korra vastuvõtmine

Püssi linna soojamajanduse arengukava aastateks 2016 - 2026 

Püssi linna kaugküttepiirkonna määramine

 

Muudetud õhusaasteloa nr LÕV/321152 edastamine (Adven Eesti AS)

Õhusaasteluba on avalikult kättesaadav Keskkonnaameti e-teenuste portaalis https://eteenus.keskkonnaamet.ee

 

AS Kiviõli Soojus meeldetuletus soojustarbijale

Uus kütteperiood on varsti käes. Kütte- ja soojaveevarustuse probleemide vältimiseks palub AS Kiviõli Soojus kütteperioodide vahelisel ajal kaugküttesüsteemiga ühendatud objektidel teostada järgmised tööd:  

1. Soojussõlme toru ja reguleerimisarmatuuri, kütte- ja soojaveevarustuse soojusvahetite ning hoonesisese küttesüsteemi vajalik remont. Kontrollida kütte- ja soojavee reguleerimise automaatikasüsteemi.

2. Vajadusel teostada  küttesüsteemi, kütteradiaatorite ja soojusvahetite hüdrauliline  läbipesu hiljemalt  1.09.2019.a.

3. Teostada hoone küttesüsteemi ja soojusvahetite hüdrauliline survestus tähtajaks 1.09.2019.a.

4. Soojaveevarustuse soojusvaheti  hüdrauliline surveproov tehakse survega 10,0 bar, hoonesisese keskküttesüsteemi hüdrauliline surveproov 6,0 bar.

5. Soojussõlme  ruumis  korrastada valgustus, koristada ruumist üleliigsed esemed, kindlustada sulgarmatuurile vaba juurdepääs.

Teadmiseks

Punkt 3 tehakse AS Kiviõli Soojuse esindaja juuresolekul,  teatades ette: kontaktisik  Juri Spirin, tel 335 7307, 53321402; Nadežda Levanjuk, tel  332 5464,  5860 0914.

Esindaja korduv väljakutsumine (juhul, kui küttesüsteemi ettevalmistus ei vasta tehnilistele nõuetele esindaja esimesel juuresolekul)  –   10 € (millele lisandub käibemaks).

Kiviõli Soojus võib teostada küttesüsteemi survestust vastavalt kehtestatud hindadele.

Info  telefonidel  335 7307 , 332 5464, 5332 1402.

Soojusenergia saamiseks uuel kütteperioodil on vaja täita kõik eelpool loetletud tööd, samuti peab olema koostatud akt süsteemide valmisoleku kohta.