Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

21. veebruaril avanes Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor.

Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;

2) hügieenitoimingute parandamiseks;

3) köögitoimingute parandamiseks.

Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud nii tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised – näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne – kui ka puudest tulenevad tavapärased ümberehitused nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga. Kohandamise käigus võib rajada ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrusega nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Määrus on leitav Riigi Teatajas.

Taotlusi kodu kohandamiseks hakkavad inimestelt vastu võtma elukohajärgsed omavalitsused. Lüganuse Vallavalitsusele saavad rahvastikuregistrijärgselt Lüganuse vallas elavad puudega inimesed esitada taotlusi alates 15.04.2019 kuni 14.06.2019. Omavalitsusel tuleb esitatud taotluste alusel omakorda koostada projektitaotlus ja esitada see rakendusüksusele (riigile) otsuse tegemiseks. Meede on avatud kuni aastani 2023 ja taotlusvoore on kindlasti planeeritud avada ka järgnevatel aastatel.

Taotluse esitamiseks tuleb vallavalitsusele esitada eluruumi kohandamise taotluse soov vabas vormis. Ühe kohanduse saaja jaoks antakse meetme tegevusest toetust üks kord. Tegevused, mille jaoks saab toetust taotleda, on:

1) ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamise ning ekspertiisi tegemise kulud;

2) projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud;

3) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;

4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud;

5) pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;

6) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;

7) puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud.

Taotluse esitamise kohta lisainfo saamiseks võib pöörduda valla sotsiaalnõuniku Ketlin Mõru poole, tel. 332 1333, 5349 7060 või e-posti aadressil ketlin.moru@lyganuse.ee.

Kodu kohandamise taotluse vorm