7.12.16

Estonia ja Viru Kaevanduste keskkonnamõju hindamise programmide avalikustamine ja avalik arutelu

Keskkonnaministeerium teatab tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lõikest 2 AS Enefit Kaevandused Estonia kaevanduse maavara kaevandamisloa KMIN-054 pikendamise taotluse ning AS Enefit Kaevandused ja OÜ VKG Kaevandused maavara kaevandamislubade KMIN-053, KMIN-054, KMIN-055, KMIN-066 ja KMIN-119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) programmide avalikustamisest.
AS Enefit Kaevandused Estonia kaevanduse maavara kaevandamisloa KMIN-054 pikendamise taotluse ning AS Enefit Kaevandused ja OÜ VKG Kaevandused maavara kaevandamislubade KMIN-053, KMIN-054, KMIN-055, KMIN-066 ja KMIN-119 muutmise ja pikendamise taotluse KMH programmide avalik arutelu toimub üheskoos.
Eesti Energia Kaevandused AS (uue ärinimega AS Enefit Kaevandused, registrikood 10032389) ja VKG Kaevandused OÜ (registrikood 1085884) esitasid Keskkonnaministeeriumile Viru põlevkivikaevanduse kaevandamisloa KMIN-053, Estonia kaevanduse kaevandamisloa KMIN-054, Ahtme II kaevanduse kaevandamisloa KMIN-119, Sompa kaevanduse kaevandamisloa KMIN-055 ja Ojamaa põlevkivikaevanduse kaevandamisloa KMIN-066 muutmiseks (saabunud 15.05.2015, reg nr 12-10/15/4260). Kõikide nimetatud lubade alusel kaevandatakse põlevkivi allmaakaevandamise viisil. Vastavalt AS Enefit Kaevandused 14.01.2016 kirjale nr EP-KES-1.01/287-12 lahendatakse KMIN-054 pikendamise taotlus eraldiseisvalt.
AS Enefit Kaevandused Estonia kaevanduse maavara kaevandamisloa KMIN-054 KMH käsitleb maavara kaevandamisloa kehtivuse pikendamise taotlust. Taotluse kohaselt ei ole Estonia kaevanduses põlevkivivaru täielikult ammendunud ning soovitakse pikendada 10 aasta võrra.
AS Enefit Kaevandused ja OÜ VKG Kaevandused maavara kaevandamislubade KMIN-053, KMIN-054, KMIN-055, KMIN-066 ja KMIN-119 muutmise ja pikendamise taotluse eesmärgiks on Enefit Kaevandused AS Viru kaevanduse kaevandamisloa KMIN-053 muutmine kaheks eraldiseisvaks kaevandamisloaks. Uuele mäeeraldisele, Viru II, antakse uus maavara kaevandamisluba, mis registreeritakse ümber VKG Kaevandused OÜ nimele. Täiendavalt taotleb Enefit Kaevandused AS kaevandamislubade KMIN-053, KMIN-054 ja KMIN-119 muutmist selliselt, et ühine kaevandamise aastamäär oleks 8,2 mln t ning kaevandamislubade KMIN-053 pikendamist 10 a võrra. Lisaks taotleb VKG Kaevandused OÜ kaevandamislubade KMIN-055, KMIN-066 ja tekkiva Viru II mäeeraldise kohta antava kaevandamisloa muutmist selliselt, et lubade ühine maksimaalne aastamäär oleks 3,5 mln t.
KMH osapooled:
Arendajad on Osaühing VKG Kaevandused (registrikood: 10854884) (aadress Võnnu küla, Ida-Viru maakond, kontaktisik Margus Kottise, e-post Margus.Kottise@vkg.ee, telefon 509 9590)
ning Enefit Kaevandused AS (registrikood: 10032389) (aadress Jaama 10, Jõhvi, kontaktisik Merilin Keerme, e-post Merilin.Keerme@energia.ee, telefon 530 1544 8).
Otsustaja on Keskkonnaministeerium (kontaktisik Kaur Kõue, e-post kaur.koue@envir.ee, telefon 626 2868)
Juhtekspert on Riin Kutsar (KMH litsents nr KMH00131)  OÜ Hendrikson & Ko (registrikood: 10269950) kontaktisik Riin Kutsar, e-post riin@hendrikson.ee, telefon 5269962.
KMH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda kuni 20.12.2016 tööaegadel Keskkonnaministeeriumis. Lisaks on KMH programm leitav elektrooniliselt Keskkonnaministeeriumi veebilehel: http://www.envir.ee/et/kmh-teated/.
KMH programmide kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni avaliku arutelu toimumiseni (s.o 20.12.2016) tööaegadel Keskkonnaministeeriumis eelpool toodud kontaktidel või kirjalikult aadressil keskkonnaministeerium@envir.ee.

KMH programmide avalik arutelu toimub 20.12.2016 kell 15.00 Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontori nõupidamise saalis aadressil Pargi 15, Jõhvi.

 

 

Keskkonnamõju hindamise algatamisest teatamisest kaevanduslubade KMIN-053, KMIN-054, KMIN-119, KMIN-055, KMIN-066 muutmiseks

 

Keskkonnaamet teatab vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 21 "Jääkreostusobjektide inventariseerimine  014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgedes jääkreostuse likvideerimise eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise" (KMH) aruande valmimisest, aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on jääkreostuse likvideerimine Purtse, Erra ja Kohtla jõgedes.

Keskkonnamõju hindamise eesmärk on jääkreostuse likvideerimise projektiga kavandatud tegevustega seotud oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, nende hindamine, mõju ulatuse määramine, leevendus- ja vajadusel kompenseerimismeetmete väljapakkumine.

Keskkonnamõju hindamine algatati Keskkonnaameti 22.12.2014 kirjaga nr 14-6/14/27387-2 keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3, § 6 lg 1 p 17, § 11 lg 2 ja 3 alusel.

Tegevuse arendaja on Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (registrikood 10057662, Marja 4d, 10617 Tallinn, kontaktisik Karl Kupits, tel 5093437, e-post: karl.kupits@klab.ee).

Keskkonnamõju hindaja on Maves AS (registrikood 10097377, Marja 4d,10617 Tallinn, kontaktisik Madis Metsur, tel 6514927, e-post: madis@maves.ee).

Otsustaja ja järelevalve teostaja on Keskkonnaamet Viru regioon (Pargi 15, 41537 Jõhvi, kontaktisik Irina Sõtšova, tel 3572614, e-post: irina.sotsova@keskkonnaamet.ee).

KMH aruande avalik arutelu toimub 18.novembril 2015.a kell 11.00 Keskkonnaameti Viru regiooni nõupidamiste saalis (3. korrus), aadressil Pargi 15, Jõhvi.

KMH aruandega on võimalik tutvuda ajavahemikul 30. oktoobrist kuni 17. novembrini 2015 aadressil Pargi 15, Jõhvi (kontaktisik Irina Sõtšova, tel 3572614, e-post: irina.sotsova@keskkonnaamet.ee). Samuti on võimalik aruandega tutvuda http://www.keskkonnaamet.ee/public/Purtse_Erra_ja_Kohtla_jogedes_jaakreostuse_likvideerimise_KMH_aruanne.pdf

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH aruande kohta saab esitada kirjalikult või e-posti teel kuni 17. novembrini KMH järelevalvaja kontaktidel.

Sonda ja Sonda II põlevkivikaevanduste KMH aruande avalikustamine

KMH aruandega saab tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses esmaspäevast reedeni 8.30-16.00.

KMH aruande avalik arutelu toimub 08.07.2015 kell 16.00 Sonda rahvamajas, aadressil Lembitu 13. sonda, Ida-Virumaa

KMH aruanne