Vald kaasab elanikud eelarve koostamisse

Lüganuse Vallavolikogu määrus nr 95 "Kaasava eelarve rakendamine Lüganuse valla 2017. aasta eelarves

Lüganuse valla 2017. aasta kaasava eelarve ideede esitamise vorm

 

Tähtajaks laekus Lüganuse valla 2017. aasta kaasavale eelarvele kuus ideed, mille hulgast tegi esmase valiku komisjon, kuhu kuulusid vallavolikogu arengukomisjoni ja vallavalitsuse liikmed. Komisjon koostas paremusjärjestuse ning rahvahääletusele suunati kaks ideed.

1. Püssi skatepargi taastamine

Esitaja idee eesmärk: taastada Püssi skatepark, mis on olnud igapäevaselt kasutuses juba kümmekond aastat. Tänased Püssi aktiivsed noored vanuses 14-20, kes aitavad valda erinevate ürituste läbiviimisel, kasvasid üles just Püssi skatepargis. Selleks, et meie järelkasv jääks siia elama, tuleks neile tagada erinevaid vabaajaveetmise võimalusi nooruspõlves. Skatepargi plats asub logistiliselt heas asukohas ning on hea ligipääsetavusega.

2. Lüganuse Keskkooli pargi jõulinnak (spordiplats)

Esitaja idee eesmärk: Lüganuse Keskkooli parki jooksuraja lähedusse jõulinnaku rajamise soovi, mis annab valla elanikele võimalusi värskes õhus sportimiseks ning muudaks atraktiivsemaks ka praeguse staadioni osa. Kui täna on võimalik kooli pargis harjutada kergejõustikku ning mängida jalgpalli, siis jõulinnaku osa aitaks elavdada ka üldfüüsilist treeningut värskes õhus. Võib kaaluda jõulinnaku rajamist ka noortemaja ja sealse palliplatsi lähedusse. Erinevad jõulinnaku komponendid võimaldaksid valida harjutajatel jõukohaseid harjutusi ning jõulinnakus oleks võimalik läbi viia treeninguid või kehalise kasvatuse tunde.

Hääletamise kord

1. Hääletus viiakse läbi 14 päeva jooksul, s.o ajavahemikul 24. aprillist kuni 08. mai 2017. aastal.

2. Hääletada saab paberkandjal vallavalitsuse kantseleis, kõigis valla raamatukogudes ja Purtse päevakeskuses lahtiolekuaegadel (esitades isikut tõendava dokumendi) või saates digitaalselt allkirjastatud sedeli Lüganuse vallavalitsuse e-posti aadressile kantselei@lyganuse.ee.

3. Hääletamisest saab osa võtta iga vähemalt 16-aastane Lüganuse valla kodanik.

4. Hääletamisel osalev isik saab hääletada kuni kahe meelepärase idee poolt.

5. Isiku poolt korduvalt hääletussedeli täitmisel loetakse kehtivaks viimasena täidetud sedel.

6. Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

Idee realiseerimine

1. Realiseerimisele kuuluvad ideed, mis on saanud enim hääli.

2. Realiseerimisele kuulub üks või mitu moodustatud paremusjärjestuses enam hääli saanud idee(d), mille eeldatav maksumus kokku ei ületa 20 000 eurot, kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ideed ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.

3. Kui lõpphääletusel saavad mitu ideed, mille kogumaksumus ületab 20 000 eurot, ühepalju hääli, siis asetub paremusjärjestuses ettepoole ajaliselt varem esitatud idee.

4. Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse ja realiseerimisele kuuluvad ideed esitab vallavalitsus vallavolikogule kinnitamiseks.

5. Toetust leidnud investeeringuideede elluviimise korraldab vallavalitsus esimesel võimalusel.

KAASAVA EELARVE IDEEDE HINDAMISE HÄÄLETUSSEDEL

Arengukomisjoni ja vallavalitsuse koosoleku protokoll

Kaasava eelrve ideede hindamistabel