Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu XVI istung 14.11.2018

 

1. Lüganuse valla 2018. a lisaeelarve nr 3 vastuvõtmine

1.2  Lisaeelarve nr 3

2. Erra Lasteaia põhimääruse

3. Sonda Kooli põhimäärus

4. Lüganuse valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

5. Määruste kehtetuks tunnistamine

6. Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ lõpetamine 

7. OÜ-s Järve Biopuhastus Lüganuse vallale kuuluvast osast osa võõrandamine

8. Arvamuse andmine Uus-Kiviõli kaevanduse maavara kaevandamise loa taotluse ja selle kohta tehtava otsuse kohta

9. AS Enefit Kaevandused ja OÜ VKG Kaevandused maavara kaevandamislubade KMIN-053, KMIN-054, KMIN-055, KMIN-066 ja KMIN-119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamise aruande kooskõlastamine

10. Lüganuse valla konsolideeritud majandusaasta aruande audiitori määramine

11. Loa andmine  hanke korraldamiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks

12. Alatiste komisjonide esimehe ja aseesimehe valimine

13. Informatsioon Lüganuse valla teedest

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu XV istung 10.10.2018

 

1. Lüganuse valla arengukava aastateks 2018-2028 II lugemine ja vastuvõtmine

2. Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 II lugemine ja vastuvõtmine
3. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmise (põhimäärus) II lugemine ja kinnitamine ja lisad

4. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine

5. Lüganuse Vallavalitsuse palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamine

6. Ehitise Jaama tn 7 Kiviõli linn, Lüganuse vald sundvõõrandamise menetluse algatamine

7. Kinnisasja ostueesõiguse teostamisest loobumine

8. Lüganuse valla valimiskomisjoni moodustamine

9. Lüganuse vallavanemale umbusalduse avaldamine

 

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu XIV istung 12.09.2018

 

1. Ida-Viru maakondliku arengustrateegia 2019 - 2030+ eelnõu tutvustus

2. Informatsioon Aidu tuulepargi olukorrast

3. Lüganuse valla arengukava aastateks 2018-2028 I lugemine

4. Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 I lugemine

5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmise (põhimäärus) I lugemine

5. 2 Vapp ja lipp

6. Lüganuse Vallavolikogu töökorra kehtestamine

7. Lüganuse valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine

8. Lüganuse valla jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kehtestamine

9. Taotlus maaüksuste ja  kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega

9.2 Plaan

10. Kinnisasja  Papli tn 24a, Lüganuse alevik, Lüganuse vald ostueesõiguse teostamisest loobumine

11. Valla vara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel

12. Lüganuse Vallavolikogu 18.12.2017 otsuse nr 25 muutmine

13. Lüganuse Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

14. Volikogu esimehe puhkus
 

Lüganuse Vallavolikogu 1. kooosseisu XIII istung 22.08.2018


Ettepanek volikogu kokkukutsumiseks

1. Lüganuse noortevaldkonna arengukava 2018-2025 II lugemine ja vastuvõtmine

2. Kiviõli I Keskkooli põhimääruse kehtestamine

3. Sonda Rahvamaja põhimääruse kehtestamine

4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

5. Lüganuse valla 2018. a lisaeelarve nr 2 vastuvõtmine

6. Lüganuse valla finantsjuhtimise korra kehtestamine

7. Lüganuse valla eelarve reservfondi kasutamise korra kehtestamine

8. Vabaühenduste toetamise korra kehtestamine

9. Lüganuse valla kalmistu andmekogu põhimääruse kehtestamine

10. Lüganuse Vallavolikogu töökorra kehtestamine

11. Volikogu esimehe ja volikogu liikme, vallavanema ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise korra kehtestamine

12. Määruste kehtetuks tunnistamine

13. Maavara kaevandamise keskkonnaloa pikendamine Moldova kruusakarjääri mäeeraldisel ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

14. Lüganuse valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

15. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku

16. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu Üldkogule

17. Lüganuse Vallavolikogu 18.12.2017 otsuse nr 25 muutmine

18. Sonda Vallavolikogu 19.06.2013 otsuse nr 35/1 kehtetuks tunnistamine

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu XII istung 28.06.2018
 

1. Häältelugemiskomisjoni moodustamine

2. Lüganuse Vallavolikogu esimehele umbusalduse avaldamine

3. Lüganuse Vallavolikogu esimehe valimine

4. Lüganuse Vallavolikogu aseesimehele umbusalduse avaldamine

5. Lüganuse Vallavolikogu aseesimehe valimine

6. Lüganuse vallavanemale umbusalduse avaldamine

7. Lüganuse vallavanema valimine

8. Lüganuse vallavanema asendaja määramine

9. Arvamuse andmine Lüganuse lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta 1. eelnõu  2.eelnõu

10. Kiviõli linna 2017.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

11. Lüganuse valla 2017. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

12. Sonda valla 2017. a majandusaasta aruanne

13.       Lüganuse Vallavolikogu 29.06.2016 otsuse nr 225 „Maa taotlemine munitsipaalomandisse" muutmine

14.       Sonda Vallavolikogu  14.03.2016 otsuse nr 17/22 „Maa  munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine

15.       Alatiste komisjonide esimehe ja aseesimehe valmine (tervishoiu-sotsiaalkomisjon, keskkonna- ja maaelukomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, haridus- ja noorsootöökomisjon)

16.       Revisjonikomisjoni liikmete valimine

17.       Nõusoleku andmine vallavalitsusele raha eraldamiseks reservfondist

18. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu Üldkogule ja liikme nimetamine juhatusse

19. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku

20. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine

21. Lüganuse valla "Ehitised korda Lüganuse vallas" programmi läbiviimise kord 2018. aastal

22. Kinnisasja Keskpõllu ja Laaduri, Aidu-Liiva küla, Lüganuse vald ostueesõiguse teostamisest loobumine

23. Nõmme tee omandiküsimus
 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu XI istung 07.06.2018 kell 17.00

 

1. Lüganuse valla noortevaldkonna arengukava 2018-2025  I lugemine
Arengukava eelnõu
Tegevuskava - Materiaalne baas
Tegevuskava - Koostöö ja kaasamine
Tegevuskava - Noorsootöö teenused

2. Lüganuse valla 2018. a lisaeelarve nr 1 II lugemine ja vastuvõtmine

3. Lüganuse Kooli põhimääruse kehtestamine

4. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

5. Ülesannete delegeerimine

6. Määruste kehtetuks tunnistamine 

7. Lüganuse Vallavolikogu 30.10.2014 otsuse nr 96 kehtetuks tunnistamine

8. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu Üldkogule ja liikme nimetamine juhatusse

9. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku

10. Alatiste komisjonide esimehe ja aseesimehe valmine

11. MTÜ-ga Maidla Mõisa Arendus lepingu pikendamine ja toetuse eraldamine

12. Sõidupiletihinna kehtestamine 

13. Projektis „500 kodu korda" osalemine

14. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

15. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine

16. Vallavanema informatsioon

16.1. Ülevaade Lüganuse valla seisukohtade põhjendustest tasuta ühistranspordile ülemineku küsimuses

16.2. Ülevaade Murru karjääri arengutest

16.3. Ülevaade Enefit Kaevanduste kohta

16.4. Ülevaade OÜ Järve Biopuhastus tegevusest
 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 10. istung 02. mai 2018 kell 16.00

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 9. istung 18. aprillil 2018 kell 16.00

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 8. istung 28. märtsil 2018 kell 16.00

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 7. istung 28. veebruaril 2018 kell 16.00