Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu XII istung 28.06.2018

1. Häältelugemiskomisjoni moodustamine

2. Lüganuse Vallavolikogu esimehele umbusalduse avaldamine

3. Lüganuse Vallavolikogu esimehe valimine

4. Lüganuse Vallavolikogu aseesimehele umbusalduse avaldamine

5. Lüganuse Vallavolikogu aseesimehe valimine

6. Lüganuse vallavanemale umbusalduse avaldamine

7. Lüganuse vallavanema valimine

8. Lüganuse vallavanema asendaja määramine

9. Arvamuse andmine Lüganuse lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta 1. eelnõu  2.eelnõu

10. Kiviõli linna 2017.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

11. Lüganuse valla 2017. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

12. Sonda valla 2017. a majandusaasta aruanne

13.       Lüganuse Vallavolikogu 29.06.2016 otsuse nr 225 „Maa taotlemine munitsipaalomandisse" muutmine

14.       Sonda Vallavolikogu  14.03.2016 otsuse nr 17/22 „Maa  munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine

15.       Alatiste komisjonide esimehe ja aseesimehe valmine (tervishoiu-sotsiaalkomisjon, keskkonna- ja maaelukomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, haridus- ja noorsootöökomisjon)

16.       Revisjonikomisjoni liikmete valimine

17.       Nõusoleku andmine vallavalitsusele raha eraldamiseks reservfondist

18. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu Üldkogule ja liikme nimetamine juhatusse

19. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku

20. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine

21. Lüganuse valla "Ehitised korda Lüganuse vallas" programmi läbiviimise kord 2018. aastal

22. Kinnisasja Keskpõllu ja Laaduri, Aidu-Liiva küla, Lüganuse vald ostueesõiguse teostamisest loobumine

23. Nõmme tee omandiküsimus

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu XI istung 07.06.2018 kell 17.00

 

1. Lüganuse valla noortevaldkonna arengukava 2018-2025  I lugemine
Arengukava eelnõu
Tegevuskava - Materiaalne baas
Tegevuskava - Koostöö ja kaasamine
Tegevuskava - Noorsootöö teenused

2. Lüganuse valla 2018. a lisaeelarve nr 1 II lugemine ja vastuvõtmine

3. Lüganuse Kooli põhimääruse kehtestamine

4. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

5. Ülesannete delegeerimine

6. Määruste kehtetuks tunnistamine 

7. Lüganuse Vallavolikogu 30.10.2014 otsuse nr 96 kehtetuks tunnistamine

8. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu Üldkogule ja liikme nimetamine juhatusse

9. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku

10. Alatiste komisjonide esimehe ja aseesimehe valmine

11. MTÜ-ga Maidla Mõisa Arendus lepingu pikendamine ja toetuse eraldamine

12. Sõidupiletihinna kehtestamine 

13. Projektis „500 kodu korda" osalemine

14. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

15. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine

16. Vallavanema informatsioon

16.1. Ülevaade Lüganuse valla seisukohtade põhjendustest tasuta ühistranspordile ülemineku küsimuses

16.2. Ülevaade Murru karjääri arengutest

16.3. Ülevaade Enefit Kaevanduste kohta

16.4. Ülevaade OÜ Järve Biopuhastus tegevusest

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 10. istung 02. mai 2018 kell 16.00

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 9. istung 18. aprillil 2018 kell 16.00

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 8. istung 28. märtsil 2018 kell 16.00

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 7. istung 28. veebruaril 2018 kell 16.00