Lüganuse Vallavalitsus otsib alla lihthanke piirmäära jääva teenuse ehitusprojekti ekspertiisi tegemine sisse ostmiseks lepingupartnerit.

Käimas on KIK-i toetusega meetmest Kliima.1.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes elluviidav investeeringuprojekt „Kiviõli lasteaia Kannike energiatõhususe edendamine".

Projekteerimishange on läbi viidud (viitenumber 194633) ja hankeleping on sõlmitud OÜ-ga Eesti Ehitusprojekt. Lepingu täitmise tähtaeg on 05.07.2018.

Projekti koosseisus esitab projekteerija põhiprojekti staadiumis Kiviõli lasteaia Kannike hoone  :

  1. kütte- ja ventilatsiooniosa;
  2. veevarustuse- ja kanalisatsiooniosa;
  3. elektri ja nõrkvoolupaigaldiste osa;
  4. energiatõhususe osa (sh energiatõhususe arvutamine ja energiamärgis; projektijärgne energiatõhususe arv ETA peab olema väiksem kui 190 kWh/(m²a));
  5. töömahtude loend (mahutabelid);
  6. ehitusmaksumuse eelhinnang (ehituskulude arvestus lähtuvalt ehitusmahtude loetelust);
  7. energiatõhususe tagamise tabel, vastavalt meetme nõudele

Ehitusprojekti ekspertiisi tegemisega tuleks alustada hiljemalt nädalal nr 27 ning töö pikkuseks hindame kuni 4 nädalat.

Palume esitada hinnapakkumine 25.juuniks 2018.a. kella 10.00-ks e-postile valitsus@lyganuse.ee koopia anu.needo@lyganuse.ee

 

 

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära riigihanke "Lüganuse vallale kuuluvate objektidekindlustusteenuse ostmine".

Lihtmenetlusega hanke juhend

Lisa nr 1

Lisa nr 2

Lisa nr 3
 

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke "Kiviõli linna Jaama tänava ülekatte ehitamise omanikujärelvalve teenus".

Hanke tingimused

Lisa 1 Tellija lähteülesanne

Lisa 2 Hankelepingu projekt

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Volikiri ühispakkuja esindamiseks

Vorm 3 Hinnapakkumus

Vorm 4 Hankelepingu esemele sarnaste tööde loetelu

Vorm 5 Vastutava spetsialisti CV

Vorm 6 OMJ akt 

 

Lüganuse Vallalvalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära Lüganuse lubjakivikarjääri rajamisega kaasnevate häiringute uurimise ja analüüsi koostamise teenus".

Hange lõppenud.

 

Lüganuse Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära "Püssi linna Viru tänava rekonstrueerimise omanikujärelvalve teenus".

Hange lõppenud.

DOKUMENDIREGISTER