Hajaasustuse programm 2019

2019.a hajaasustuse programmist toetust saanud Lüganuse valla projektid

Taotluste vastuvõtmine on lõppenud.

2019. aasta hajaasustusprogrammi  taotlusvooru avamise tähtpäevaks on  11. märts 2019 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 13. mai 2019.

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Programmis toetatavad tegevused on majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine, leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine, tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga.

Taotlusvorm 2019

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Projekti eelarve

Arvutamise abimees

Garantiikiri

 

Aruandlus

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

  • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
  • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.

 

Hajaasustuse programm 2018

https://www.rtk.ee/toetused-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm
 

Lüganuse valla hajaasustuse rahastatud projektide nimekiri 2018

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni protokoll 29.06.2018

 

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et alates 09.04.2018 avatakse hajaasustuse programmi 2018. a  taotlusvoor Lüganuse vallas. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada vallavalitsusele kuni  11.06.2018.

Programmi eesmärgiks on  hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav EAS-i (https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/)  ja Lüganuse Vallavalitsuse (https://www.lyganuse.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel.  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Lisainfo: 
Lüganuse Vallavalitsus Krisli Kaldaru tel 5309 2276, krisli.kaldaru@lyganuse.ee
Aivo Hannus tel 5553 7224, aivo.hannus@lyganuse.ee

_________________________________________________
Seotud failid:

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi seletuskiri 

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Arvutamise abimees

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna  projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna pojekti tegevuste kirjeldus 

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projektide tegevuste kirjeldus

Toetuse kasutamise aruanne 2018

Garantiikiri

 

Hajaasustuse programm 2017

Sonda piirkond

Vallavalitsuse korraldus 26 juuli 2017 nr 76 "Hajaasustuse programmist toetuse taotlejate poolt esitatud taotluste heakskiitmine":

1. Ruslan Prokopov'i poolt Sonda vallas Vainu külas, Koidu maaüksusele taotletava biopuhasti soetamise ja paigaldamise, koos vajalike tarvikutega, projekt (Koidu biopuhasti) üldmaksumusega 5245,92 eurot, sellest toetuse suurus 3495,92 eurot ja omafinantseering 1750,00 eurot
2. Tõnu Valdmaa poolt Sonda vallas Erra alevikus, Nurme 4 maaüksusele (taotletava puurkaevu puurimise projekt üldmaksumusega 4476,00 eurot, sellest toetuse suurus 2984,00 eurot ja omafinantseering 1492,00 eurot.

 

Toetatud projektid:

1. Koidu biopuhasti. Toetuse saajaks Ruslan Prokopov. Projekti üldmaksumus on 5245,92 EUR, toetuse suurus on 3495,92 EUR ja omafinantseering on 1750 EUR. Planeeritav projekti kestus on 6 kuud.

2. Nurme 4, Erra alevik, Sonda vald puurkaevu rajamine. Toetuse saajaks Tõnu Valdmaa. Projekti üldmaksumus on 4476 EUR, toetuse suurus on 2984 EUR ja omafinantseering on 1492 EUR. Planeeritav projekti kestus on 12 kuud.
 

Lüganuse piirkond

Hajaasustuse programmi 2017. aasta rahastatud taotlused