« Tagasi

Teade Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu objektide teemaplaneeringu avaliku väljapaneku kohta

19.08.-20.09.2019 toimub Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu teemaplaneeringu ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) ja Maidla haruraamatukogus (Savala küla). Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka Lüganuse valla kodulehel aadressil http://www.lyganuse.ee/uldplaneering Arvamused planeeringu ja KSH kohta on väljapaneku vältel oodatud e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee Väljapaneku tulemuste avalike arutelude toimumise ajad teatatakse pärast väljapaneku lõppu.

Planeeringuala pindala on ligikaudu 126 km2. Ala hõlmab kas täielikult või osaliselt Aidu, Aidu-Liiva, Aidu-Nõmme, Aidu-Sooküla, Aruküla, Arupäälse, Aruvälja, Hirmuse, Irvala, Kulja, Lohkuse, Lümatu, Maidla, Mehide, Oandu, Ojamaa, Piilse, Rebu, Rääsa, Savala, Sirtsi, Soonurme, Uniküla ja Veneoja külasid ning Püssi linna. Planeeringulahendusega on antud Lüganuse valla piires Uus-Kiviõli kaevanduse maapealne taristu, sh elektriliinid ja alajaamad, tuulutusšurfid, settebasseinid koos pumplatorustikuga, aheraine puistangud, trassikoridorid konveierliini või raudteetrassi rajamiseks põlevkivi veoks ning juurepääsuteed. Planeeringu koostamisel on arvestatud keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus välja pakutud olulise negatiivse keskkonnamõju vältimise meetmetega.