« Tagasi

Ilutulestiku laskmine Lüganuse vallas

Seoses suvehooaja algusega, kus toimub rohkelt erinevaid üritusi ning kus sageli lastakse ka ilutulestik, soovime tähelepanu pöörata ning meelde tuletada olulisemad ilutulestiku korraldamise ja selle loaga seonduvad nõuded.

Lõhkematerjaliseadus (LMS) sätestab avaliku korra ja julgeoleku tagamise eesmärgil nõuded pürotehnilise toote käitlemisele, sh ilutulestiku korraldamisele. Lisaks LMS-le tuleb ilutulestiku korraldamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 17.08.2017 määrusest nr 45 „Pürotehnilise toote müügikohale, ilutulestiku korraldamisele ja pürotehnilise toote hävitamisele esitatavad nõuded". Vastavalt LMS § 34 lõikele 1 peab ilutulestiku korraldamise luba olema ilutulestiku korraldamiseks: avalikul üritusel F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega; tiheasustusega asulas F4-kategooria pürotehnilise tootega.

Tiheasustusega asula all mõeldakse eelkõige piirkondi, nagu linnasid, aleveid ja alevikke, ning muid asulaid, kus elab palju inimesi, keda võib ilutulestiku tegemine häirida. LMS § 34 lõikes 1 nimetatud ilutulestiku korraldamiseks tuleb ilutulestiku läbiviijal koostada kavandatava ilutulestiku korraldamist kajastav kirjeldus.

Ilutulestiku korraldamise loa väljastab valla- või linnavalitsus, kes teeb otsuse 5 tööpäeva jooksul taotluse laekumise päevast arvates. Lõhkematerjaliseaduse § 35 lõikes 3 on toodud andmed, mis peavad ilutulestiku korraldamise taotluses sisalduma. Kohalik omavalitsus võib keelduda loa andmisest järgmistel juhtudel:

1) ilutulestiku korraldamine rikuks avalikku korda või kahjustaks inimese elu, tervist, asja või keskkonda ja rakendatavad ohutusabinõud ei oleks õnnetuse vältimiseks piisavad;

2) ilutulestiku korraldajal puudub tegevusluba, kui see on nõutav.

Ilutulestiku korraldamise eest vastutav isik saab olla vaid 4. või 5. taseme pürotehniku kutsetunnistust omav isik. Abipürotehnik võib tegutseda vaid kõrgema taseme pürotehniku juhendamisel. Väljastatud kutsed on nähtavad SA Kutsekoda kodulehelt  https://www.kutsekoda.ee/.