« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Lüganuse Vallavalitsus algatas 21. mai 2019 korraldusega nr 316 "Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"  Lüganuse alevikus, Pargi tn 52 kinnistu (katastritunnus 43701:004:0127) detailplaneeringu eesmärgiga kinnistu jagamiseks ja hoonestamiseks. Detailplaneeringu ala suuruseks on 0,85 ha. Planeeringuala piirneb Lüganuse alevikus Pargi tn 54 (43701:004:0790), Pargi tn 52a (43701:004:0470), Pargi tn 46a (43701:004:0460), Pargi tn L3 (43801:001:0472), Püssi jaama tee T4 (4370l:004:0097) maaüksustega ja reformimata riigimaaga. Planeeringuga kavandatakse ehitusõiguse alusel elamu ja kõrvalhoone rajamist.

Sama korraldusega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna puudub keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 2 sätestatud alused. Planeeringu algatamisel puudub vajadus kaaluda ja anda eelhinnang keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta kuna algatavat detailplaneeringut ei koostata PlanS § 142 lõike 1 punktis 1 või punktis 3 sätestatud juhul, samuti ei kavandata KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkonda kuuluvat või § 6 lõike 4 alusel kehtestatud määruses nimetatud tegevusteks.