« Tagasi

Kandideeri rahvakohtunikuks

Võimalus kandideerida Viru Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks

Lüganuse Vallavolikogu palub anda endast teada Lüganuse valla elanikel, kes soovivad kandideerida Viru Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70 aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

 • süüdi mõistetud kuriteo eest;
 • pankrotivõlgnik;
 • tervise tõttu sobimatu;
 • kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Lüganuse vallas alla ühe aasta;
 • kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;
 • kaitseväeteenistuses;
 • advokaat, notar või kohtutäitur;
 • Vabariigi Valitsuse liige;
 • valla- või linnavalitsuse liige;
 • Vabariigi President;
 • Riigikogu liige.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 27. maiks 2019:

 1. Saata digitaalselt allkirjastatud ankeet aadressile valitsus@lyganuse.ee.
 2. Tulla Lüganuse Vallavalitsuse kantseleisse (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald) ja täita ankeet kohapeal.
 3. Saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga aadressil: Lüganuse Vallavalitsus, Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199.
 4. Rahvakohtunikukandidaadid valib vallavolikogu oma istungil salajase hääletamise teel. Volikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.

Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.

Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni. Rahvakohtunikule makstakse tasu ja hüvitatakse õigusmõistmises osalemisega seotud kulud justiitsministri 19.12.2006 määruses nr 37 „Rahvakohtuniku tasu suurus ja maksmise kord" sätestatud ulatuses ja korras.

Kohtute seaduses on rahvakohtunikke puudutavad paragrahvid 102-113.
Rahvakohtunike info Eesti kohtute kodulehel.

Lisainfo telefonil 33 21 322