« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsuse teade detailplaneeringu kehtestamisest

Lüganuse Vallavalitsus kehtestas 10.detsember 2018 korraldusega nr 662 Moldova külas, Mõru vkt 15 (43701:002:0384) kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 2909 m2. Detailplaneeringuga muudeti 2005.a Ida-Viru Maamõõdubüroo poolt koostatud detailplaneeringuga „Mõru maaüksuse detailplaneering" määratud maakasutuse sihtotstarvet elamumaast ärimaaks 100%. Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus perspektiivseks majutushoone ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala on 400 m2. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale. Detailplaneeringu ega selle lähialal ei asu Natura 2000 võrgustiku alasid ega muid kaitstavaid loodusobjekte. Detailplaneeringu elluviimisel on positiivne majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline  mõju.

Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.