« Tagasi

Sotsiaalkindlustusameti teade

Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad 
lisapuhkepäevi


Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese 
hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni 
viis tööpäeva lisapuhkust.

Lisapuhkepäevi saab oma tööandjalt küsida töötaja, kes hooldab oma 
sügava puudega lähedast. Sügava puudega inimese lähedane on tema õde, 
vend, poolõde, poolvend, ema, isa, vanem või vanavanem, abikaasa või 
registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses. Samuti saavad 
puhkepäevi kasutada sügava puudega täisealise inimese eestkostjad või 
kohaliku omavalitsuse määratud ametlikud hooldajad.

Hoolduspuhkust on võimalik võtta kõik viis tööpäeva korraga või ka 
päevade kaupa ja seda saab kasutada kalendriaasta jooksul.

/Hoolduspuhkuse kasutamiseks peab töötaja selles tööandjaga kokku 
leppima ja selle kohta avalduse esitama. Vajadusel on tööandjal õigus 
küsida hoolduspuhkuse õigust tõendavaid lisadokumente, milleks võib olla 
näiteks:///

/-//kehtiv sügava puude raskusastme tuvastamise otsus hooldatava kohta;/

/-//väljavõte nt rahvastikuregistrist, mis tõendab, et puhkust kasutada 
sooviv töötaja on hooldatava lähedane, eestkostja või hooldaja. /

Puhkusetasu arvestatakse lisapuhkepäevade eest alampalga määras, mis 
2018. aastal on 23,62 eurot päevas. Puhkusetasu maksab töötajale välja 
tööandja, kes saab selle hiljemalt 3 kuu jooksul pärast puhkuse 
kasutamist sotsiaalkindlustusametilt tagasi taotleda.

Rohkem infot tasustatud hoolduspuhkuse kohta leiab 
sotsiaalkindlustusameti kodulehelt 
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puudega-inimesele#Tasustatud%20hoolduspuhkus 
<http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puudega-inimesele#Tasustatud%20hoolduspuhkus>. 
Tööandjatele puhkustasu hüvitamise korra kohta saab infot samuti ameti 
kodulehelt 
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/perehuvitiste-liigid/lisapuhkepaevad-isale-puudega-lapse-vanemale-ja-lapse-rinnaga#Tasustatud%20hoolduspuhkus 
<http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/perehuvitiste-liigid/lisapuhkepaevad-isale-puudega-lapse-vanemale-ja-lapse-rinnaga#Tasustatud%20hoolduspuhkus>.