Üldplaneering

 

Lüganuse valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
 

Lüganuse valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju hindamise algatamine

Algatatava Lüganuse valla üldplaneeringu eesmärgiks on uue valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine ning seeläbi Lüganuse vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.
Lüganuse valla üldplaneeringu koostamisel lahendatakse planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesanded.

 

Lüganuse valla üldplaneeringu teemaplaneering Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu objektid

Seletuskiri

Lisa 1 Põhijoonis

Lisa 2 Väärtused ja piirangud

Lisa 3 Teedevõrgu skeem

Lisa 4 Kooskõlastused

Lisa 5 Kooskõlastuste tabel

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (KSH)

 

Lüganuse Vallavolikogu 26.01.2017 otsus nr 383 "Lüganuse valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine".

Lüganuse Vallavolikogu 24.04.2014 otsus nr 62 "Üldplaneeringu ülevaatamine"

Lisa otsusele nr 62

 

Kiviõli piirkond

Kiviõli linna üldplaneeringu kehtestamine

Üldplaneering

Üldplaneeringu seletuskiri

ÜP Maakasutusplaan

ÜP keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

 

Lüganuse piirkond

Lüganuse üldplaneeringu kaart

Lüganuse üldplaneeringu seletuskiri

Püssi üldplaneeringu kaart

Püssi üldplaneeringu seletuskiri

Maidla üldplaneeringu kaart

Maidla üldplaneeringu seletuskiri


Aidu tuulepargi teemaplaneeringu kehtestamise otsus

Aidu tuulepargi teemaplaneeringu seletuskiri

Aidu tuulepargi teemaplaneeringu põhijoonis

 

Sonda piirkond

Sonda valla üldplaneering

Põhijoonis

Joonis 1   

Joonis 2

Joonis 3

Joonis 4 Sonda aleviku tsoneerimine    

Joonis 5 Erra aleviku tsoneerimine

Uljaste puhkeala