Jäätmemajandus

Lüganuse valla jäätmehoolduseeskiri

Lüganuse valla jäätmekava 2017-2021

Avaliku arutelu protokoll

Protokolli lisa

 

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU ALATES 01.02.2019.

Lüganuse Vallavalitsuse poolt läbiviidud riigihanke "Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Lüganuse vallas" tulemusena tunnistati edukaks RAGN-SELLS AS-i pakkumus. Lüganuse Vallavalitsuse ja ettevõtte vahel on sõlmitud hankeleping tähtajaga 01.02.2019-31.01.2024.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid: olmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad jäätmed ja suurjäätmed.

Kiviõli linna territooriumil kehtib korraldatud jäätmeveo hankeleping OÜ-ga Ekovir kuni 16.12.2020, see tähendab OÜ Ekovir veab jäätmeid edasi kuni nimetatud kuupäevani.
 

LIITUMISE KOHUSTUSLIKKUS JA  VEO SAGEDUS

Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga jäätmeseaduse § 69 lõike 1 alusel. Jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine Ragn-Sells AS-ga ei avalda mõju jäätmevaldaja liitunuks lugemisele korraldatud jäätmeveoga.

Olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusaladelt peab toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusaladelt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Suvilate ja kuni 2-liikmeliste leibkondade puhul võib kogumisvahendina kasutada 50L jäätmekotti, kuid selle  kasutamisel tuleb jäätmed üle anda üks kord 4 nädala jooksul või harvem. Jäätmete üleandmiseks sagedamini kui üks kord 4 nädala jooksul tuleb jäätmete kogumiseks kasutada jäätmemahutit.

Hoonestatud ja kasutuses oleval kinnistul tuleb paberit ja kartongi ning biolagunevaid jäätmeid koguda liigiti.

Lähtuvalt korterite arvust peavad kinnistul olema järgmised mahutid:
*          paberi- ja kartongi mahuti, kui kinnistul on vähemalt 5 korterit, mis ei ole puuküttega;
*          biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumiseks 140L või 240L kogumismahuti toitlustusega tegelevas asutuses ja mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus tekib üle 20 kg biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid nädalas ning elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus on 16 või enam korterit. Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed tuleb vastavasse kogumismahutisse paigutada biolagunevasse kotti või paberkotti pakituna või lahtiselt. Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumismahuti peab olema vooderdatud biolagunevast materjalist vooderduskotiga.
Ühismahuti kasutamisel korterite arvud liidetakse ja rakenduvad eelnimetatud kohustused juhul, kui ühismahutit kasutavate korterite arv kokku on rohkem kui 5 korterit paberi ja kartongi puhul ning rohkem kui 16 korterit biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete puhul.
 

KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST VABASTAMINE

Lüganuse Vallavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada korraldatud jäätmeveost perioodiliselt (näiteks talveperioodiks suvilad) või kuni kontsessiooniperioodi lõpuni (kui kinnistul ei elata). Vabastuse saamiseks tuleb Lüganuse Vallavalitsusele esitada põhjendatud taotlus, milles on toodud jäätmevaldaja nimi, elukoht ja kontaktandmed, kinnistu aadress,  korraldatud, jäätmeveoga liitumisest vabastamise põhjused (kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata ja selgitus) ning tähtaeg, mille jooksul soovib jäätmevaldaja olla vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

Jäätmeveost vabastamise taotluse vorm

Lisaks taotlusele tuleb esitada Jäätmeseaduse § 69 lõige 5 kohaselt kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus (näiteks väljavõte eelmise aasta elektritarbimisest), et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

 

ÜHISMAHUTI KASUTAMINE

Ühismahutit on lubatud kasutada lähestikku asetsevatel kinnistutel või kruntidel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Jäätmevaldajad, kes kasutavad ühismahutit, esitavad vallavalitsusele taotluse ühismahuti kasutamiseks, mille alusel on vallavalitsusel õigus anda nõusolek ühismahuti kasutamiseks või keelduda sellest. Jäätmevaldajad, volitavad ühte jäätmevaldajat sõlmima jäätmekäitluslepingut.

Ühismahuti kasutamise taotluse vorm

 

Ragn-Sells AS teenuste hinnakiri Lüganuse valla jäätmeveopiirkonnas alates 01.02.2019.
 

Ragn-Sells AS

Kliendiinfo telefon 60 60 439  E-R 8.00-17.00.

Kinnituse vorm

Korraldatud jäätmeveost vabastuse saamise eelduseks on, et kinnistu seisab tühjana st seal ei elata või ei tarvitata muul otstarbel. Juba vabastatud kinnistu omanikel tuleb vabastuse perioodil igal aastal 20. jaanuariks Lüganuse Vallavalitsusele esitada jäätmeseaduse § 69 lõikes 5 nimetatud kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kinnituse esitamata jätmisel on kinnistu alates 21.jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liidetud.

Hooajaliste vabastuste puhul (jäätmevedu ainult suvel) peab jäätmevaldaja jälgima, et jõuaks  vabastuse lõppemisel uueks talveperioodiks jäätmeveost vabastuse õigeaegselt taotleda.

 

Pakendijäätmete kogumine Lüganuse vallas

Segapakend, paber, papp

ETO- Eesti Taaskasutusorganisatsiooni konteinerid

TVO - Tootjavastutusorganisatsioon OÜ konteinerid


Pakendijäätmete sorteerimisjuhend

 

Korduvkasutamisest saab infot leheküljel http://uuskasutus.ee/kontakt/

Toidujäätmete kohta saab infot http://tarbitoitutargalt.ee/
 

Säästad või saastad? Uuri lähemalt www.loke.ee