Hajaasustuse programm 2019

2019.a hajaasustuse programmist toetust saanud Lüganuse valla projektid

Taotluste vastuvõtmine on lõppenud.

2019. aasta hajaasustusprogrammi  taotlusvooru avamise tähtpäevaks on  11. märts 2019 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 13. mai 2019.

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Programmis toetatavad tegevused on majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine, leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine, tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga.

Taotlusvorm 2019

Hajaasustuse programmi aruandevorm

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Projekti eelarve

Arvutamise abimees

Garantiikiri

Aruandlus

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

  • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
  • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.

 

Hajaasustuse programm 2018

https://www.rtk.ee/toetused-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Lüganuse valla hajaasustuse rahastatud projektide nimekiri 2018

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni protokoll 29.06.2018

Programmi eesmärgiks on  hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav EAS-i (https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/)  ja Lüganuse Vallavalitsuse (https://www.lyganuse.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel.  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi seletuskiri 

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Arvutamise abimees

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna  projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna pojekti tegevuste kirjeldus 

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projektide tegevuste kirjeldus

Toetuse kasutamise aruanne 2018

Garantiikiri