Eeskirjad ja korrad

 

Lüganuse vald

 

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

 

Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava 2017-2018 tulemuste ja tegevuskava aastateks 2019-2020 kinnitamine

 

Lüganuse valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Osalustasu maksmise soodustuse ja vabastuse taotluse vorm
 

Lüganuse noortevaldkonna arengukava 2018 - 2025 vastuvõtmine

 

Huvihariduse toetamise kord

Avaldus huvihariduse õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse hüvitamiseks 

 

Kiviõli Kunstide Koolis õppetasust vabastamise avalduse vorm

 

Marjakese lasteaia arengukava kinnitamine

Vabaühenduste toetamise kord

Lüganuse valla eelarvest toetuse taotluse vorm

Spordühingute (klubide) taotletavate toetuste arvutustabel

Toetuste kasutamise aruande vorm

Lüganuse Vallavalitsuse 20.09.2018 korraldus nr 489 "Teenuste hindade kehtestamine".

 

Lüganuse piirkond

 

Koolilõuna toetuse kasutamise kord

 

 
 
 

Kiviõli piirkond

Müügipileti hinna kehtestamine kauplemiseks avalikel üritustel

Parkimistasu kehtestamine

Õpetajale munitsipaaleluruumi üürile andmise kord ja taotluse vorm.

Kiviõli I Keskkooli, Kiviõli Vene Kooli ja Kiviõli linna lasteaed Kannike hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kehtestamine

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Kiviõli linna lasteaed Kannike laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Kiviõli Kunstide Kooli õppetasu määra kehtestamine

Kiviõli Noortekeskuse ruumide kasutamise hinnakirja kehtestamine

Kiviõli Linnaraamatukogu tasulise teenuse hinna kehtestamine

Kiviõli I Keskkooli ruumide ning ujulakompleksi kasutamise hinnakirja kehtestamine

Kiviõli Rahvamaja ruumide kasutamise tingimuste ja hinnakirja kehtestamine

Toidupäeva maksumuse kinnitamine Kiviõli linna üldhariduskoolides

Toidupäeva maksumuse kinnitamine lasteaias Kannike

 

Sonda piirkond

Sonda valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Sonda Kooli arengukava aastateks 2015 - 2020 kinnitamine

Sonda Kooli põhimäärus

Erra Lasteaia arengukava aastateks 2016 - 2019 kinnitamine

Lasteaia juhataja määramise kord

Sonda Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri