Eeskirjad ja korrad
 

Kiviõli piirkond 

Kiviõli linna jäätmehoolduseeskiri

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Kiviõli linna heakorraeeskiri

Kiviõli linna heakorraeeskirja täitmise koormised kehtestamine

Üksikpuu raiumise kord

Kiviõli linna tänavate seisunditasemete määramine hooldustööde teostamiseks

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine

Kiviõli ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

 

Lüganuse piirkond

Lüganuse valla jäätmehoolduseeskiri

Jäätmeliikide, millele kohandatakse korraldatud jäätmevedu, jäätmepiirkonna, vedamissageduse ja -aja ning jäätmeveo teenustasu määramise korra kehtestamine

Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028

Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Lüganuse valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Lüganuse valla heakorra eeskiri

Lüganuse valla heakorrakonkursi läbiviimise kord

 

Sonda piirkond

Sonda valla jäätmehoolduseeskiri

Sonda valla eeskirjade kinnitamine ja kehtestamine

Sonda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Sonda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Avaliku korra eeskiri

Heakorraeeskiri

Heakorraeeskirja täitmise tagamiseks koormiste määramise ja tagamise kord

Kaevetööde eeskiri

Kaevetööde loa ning kooskõlastuse vorm

Koerte ja kasside pidamise eeskiri