Eeskirjad ja korrad
 
Lüganuse piirkond
 


Koolilõuna toetuse kasutamise kord

 

Lüganuse valla  koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

 

Õpilase sõidusoodustuste taotlemise ja maksmise kord

 

Lüganuse valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

 
 
 
 

Kiviõli piirkond

Kiviõli linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Müügipileti hinna kehtestamine kauplemiseks avalikel üritustel

Parkimistasu kehtestamine

Kiviõli linna eelarvest kultuuri- ja sporditegevuse ning -ürituste toetamise korra kehtestamine ja taotluste vormid.

Õpetajale munitsipaaleluruumi üürile andmise kord ja taotluse vorm.

Kiviõli I Keskkooli, Kiviõli Vene Kooli ja Kiviõli linna lasteaed Kannike hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kehtestamine

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Kiviõli linna lasteaed Kannike laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Kiviõli Kunstide Kooli õppetasu määra kehtestamine

Kiviõli Noortekeskuse ruumide kasutamise hinnakirja kehtestamine

Kiviõli Linnaraamatukogu tasulise teenuse hinna kehtestamine

Kiviõli I Keskkooli ruumide ning ujulakompleksi kasutamise hinnakirja kehtestamine

Kiviõli Rahvamaja ruumide kasutamise tingimuste ja hinnakirja kehtestamine

Osalustasu ja tasu õppevahendiste kulude katmiseks kehtestamine Kiviõli linna lasteaias Kannike

Toidupäeva maksumuse kinnitamine Kiviõli linna üldhariduskoolides

Toidupäeva maksumuse kinnitamine lasteaias Kannike

 

Sonda piirkond

Sonda valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Sonda Kooli arengukava aastateks 2015 - 2020 kinnitamine

Erra Lasteaia arengukava aastateks 2016 - 2019 kinnitamine

Lasteaia juhataja määramise kord

Sonda Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri

Sonda valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt kaetava osa suuruse kehtestamine

Erra Lasteaia põhimääruse kinnitamine

Aukodaniku statuudi kehtestamine