Õigusaktid

Sonda valla ja Kiviõli linna ühinemislepingu punkti 5.2 kohaselt lähtutakse kuni Lüganuse valla uue põhimääruse kehtestamiseni senise Sonda valla põhimäärusest 

Sonda valla põhimäärus

Sonda valla ja Kiviõli linna ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri Sonda valla ja Kiviõli linna ühinemislepingule

Lisa 2 Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3 Prioriteetsete investeeringute kava 2017 - 2020

Lisa 4 Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava

Lisa 5 Sonda valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 6 Kiviõli linna 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
 

Kiviõli piirkond

Kiviõli linna arengukava aastateks 2010-2021

Kiviõli linna eelarve strateegia aastateks 2017-2021

Kiviõli linna ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025

Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026

Kiviõli linna terviseprofiil

Projektides osalemise kord

Kiviõli linnavara valitsemise kord

Lüganuse piirkond

Lüganuse valla arengukava aastateks 2014-2024

Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2016 - 2026 vastuvõtmine

Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmise algatamine

Vallavara eeskiri

Lüganuse valla terviseprofiili kinnitamine


Sonda piirkond

Sonda valla eelarvestrateegia aastateks 2017 - 2020 kinnitamine

Sonda valla arengukava aastateks 2015 - 2025

Sonda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastani 2020

Vallavara valitsemise korra kinnitamine