16.01.17

Keskkonnaspetsialist Krisli Kaldaru

Telefon 332 5872, 5309 2276, e-post krisli.kaldaru@lyganuse.ee

 

 

Lüganuse lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

 1) tegevust kavandatakse: maavara kaevandamine;

2) loa taotleja nimi: Kaltsiumkarbonaat OÜ (registrikood: 12784194) (aadress Nõmme 1, Liimala küla, Lüganuse vald, 43306 Ida-Viru maakond);

3) andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta: Luba taotletakse kohaliku tähtsusega Lüganuse lubjakivimaardlas (registrikaardi nr 0788) Lüganuse lubjakivikarjääris ehituslubjakivi kaevandamiseks. Lüganuse lubjakivikarjääri mäeeraldis asub Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Matka külas arendajale kuuluval kinnistul Murru (katastritunnus 43701:001:0167);

4) andmed keskkonnaloa kavandatud kehtivusaja kohta: Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile J.Kunderi 18, Rakvere, 44307. 

Kaevandamise loa eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.